[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu về vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu về vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚIHOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1.1. Nhận thức chung vềtôn giáo
1.2. Quản lý nhà nước đối với tôn giáo
1.2.1. Khái niệm “Quản lý nhà nước” và “Quản lý nhà nước đối với tôn giáo”
1.2.2. Tính tất yếu tăng cường QLNN đối với tôn giáo
1.2.3. Mục tiêu, nguyên tắc và nội dung của QLNN về tôn giáo
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁOTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIA ĐOẠN HIỆN NAY
2.1. Vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội và tôn giáo ở Vĩnh Phúc hiện nay
2.1.1. Vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội ở Vĩnh Phúc hiện nay
2.1.2. Vài nét về tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Quản lý về hoạt động xây dựng, trùng tu, sửa chữa cơ sở thờ tự
2.2.2. Quản lý đối với việc phong chức, phong phẩm và hoạt động thuyên chuyển của các chức sắc
2.2.3. Quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng chức sắc
2.2.4. Công tác quản lý đối với các hoạt động từ thiện, nhân đạo
2.2.5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.2.6. Quản lý hoạt động truyền đạo trái pháp luật
2.2.7. Công tác phối hợp
2.3. Một số vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Vĩnh Phúc
2.3.1. Vấn đề đặt ra từ phương diện khách thể quản lý
2.3.2. Vấn đề đặt ra từ phương diện chủ thể quản lý
Chương 3:GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Dự báo tình hình tôn giáo và yêu cầu đối với công tác QLNN về tôn giáo ở Vĩnh Phúc trong thời gian tới
3.1.1. Dự báo tình hình các tôn giáo ở Vĩnh Phúc
3.1.2. Một số yêu cầu từ xu hướng tôn giáo ở Vĩnh Phúc đối với QLNN về tôn giáo
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác QLNN đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
3.2.1. Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của HTCT về công tác tôn giáo và QLNN đối với tôn giáo
3.2.2. Công tác QLNN cần tăng cường, tập trung hơn nữa tới các hoạt động có tính trọng điểm, phức tạp của tôn giáo trên địa bàn
3.2.3. Công tác QLNN cần quan tâm hơn đến công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc các tôn giáo và xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở
3.2.4. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo
3.2.5. Xây dựng và hoàn thiện phương pháp công tác tôn giáo và QLNN về tôn giáo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan