[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trang phục truyền thống của người Dao Tiền ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang trong xu thế biến đổi hiện nay


[/kythuat]
[tomtat]
Trang phục truyền thống của người Dao Tiền ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang trong xu thế biến đổi hiện nay
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
2 Mục đích của việc nghiên cứu đề tài
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4 Lịch sử nghiên cứu đề tài
5 Phương pháp nghiên cứu
6 Đóng góp của đề tài
7 Bố cục đề tài
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÃ YÊN NGUYÊN VÀ NGƯỜI DAO TIỀN, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG.
1.1 Khái quát chung xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình
1.1.2 Khí hậu
1.1.3 Tài nguyên thiên nhiên
1.1.4 Tình hình dân cư
1.1.5 Điều kiện kinh tế xã hội
1.2 Khái quát về người Dao Tiền ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
1.2.1 Tên gọi, lịch sử cư trú của nhóm người Dao Tiền ở xã Yên Nguyên
1.2.2 Khái quát về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội
1.2.3 Đặc trưng văn hóa của người Dao tiền ở xã Yên Nguyên
Tiểu kết chương 1
Chương 2: TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở XÃ YÊN NGUYÊN, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG
2.1 Quan niệm về trang phục truyền thống
2.2 Quá trình tạo ra trang phục
2.2.1 Nguyên liệu
2.2.2 Dệt vải
2.2.3 Cách thêu hoa văn
2.2.4 Kỹ thuật cắt may
2.3 Trang phục truyền thống của người Dao Tiền ở xã Yên Nguyên .
2.3.1 Các thành tố của trang phục truyền thống
2.3.2 Trang phục trong sinh hoạt và lao động thường ngày
2.3.3 Trang phục trong ngày lễ hội và cưới xin
2.4 Đồ trang sức
2.5 Một số giá trị của trang phục truyền thống người Dao Tiền ở xã Yên Nguyên
2.5.1 Giá trị sử dụng
2.5.2 Giá trị văn hóa – lịch sử
2.5.3 Giá trị thẩm mỹ
Tiểu kết chương 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở XÃ YÊN NGUYÊN, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG
3.1 Những biến đổi trong trang phục truyền thống của người Dao Tiền ở xã Yên Nguyên
3.1.1 Thực trạng biến đổi trong trang phục truyền thống
3.1.2 Nguyên nhân biến đổi
3.2 Một số giải pháp bảo tồn, phát triển trang phục truyền thống người Dao Tiền ở xã Yên Nguyên
3.2.1 Giải pháp về chính sách
3.2.2 Giải pháp về kỹ thuật
3.2.3 Giải pháp về sử dụng
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan