[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đóng góp của đề tài.
6. Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
1.1. Lối sống và một số khái niệm liên quan tới lối sống
1.1.1. Lối sống
1.1.2. Nếp sống
1.1.3. Thói quen
1.1.4. Tập quán
1.1.5. Tục lệ
1.1.6. Phong tục
1.1.7. Lẽ sống
1.1.8. Phong cách sống
1.2. Lối sống đẹp
1.3. Lối sống của thanh niên
1.4. Thanh niên
1.5. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên.
CHƯƠNG 2: LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN XÃ VĨNH HÒA HIỆN NAY
2.1. Khái quát về xã Vĩnh Hòa
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội
2.2. Thực trạng lối sống của thanh niên xã Vĩnh Hòa hiện nay
2.2.1. Những biểu hiện tích cực trong lối sống của thanh niên xã Vĩnh Hòa hiện nay.
2.2.2. Những biểu hiện tiêu cực trong lối sống của thanh niên xã Vĩnh Hòa hiện nay
2.3. Nguyên nhân của những biểu hiện lệch lạc trong lối sống của giới trẻ xã Vĩnh Hòa
2.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỐI SỐNG ĐẸP CHO GIỚI TRẺ XÃ VĨNH HÒA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương trong việc xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên
3.2. Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thanh niên trong xã Vĩnh Hòa
3.3. Tăng cường vai trò của gia đình trong việc xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên
3.4. Đổi mới giáo dục lối sống, đạo đức trong nhà trường theo hƣớng thiết thực, hiệu quả hơn
3.5. Phát huy vai trò của xã hội trong việc xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên
3.6. Xây dựng cơ sở vật chất tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên
3.7. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong toàn dân để xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên
3.8. Nâng cao vai trò tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên trong việc xây dựng lối sống đẹp
3.9. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tự giáo dục của thanh niên bằng những hoạt động thực tiễn, thiết thực và hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan