[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tục gửi vong lên chùa của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ


[/kythuat]
[tomtat]
Tục gửi vong lên chùa của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LỊCH SỬ VĂN HÓA LIÊN QUAN ĐẾN TỤC GỬI VONG LÊN CHÙA CỦA NGƯỜI VIỆT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.1.1. Khái niệm “vong”, “vong linh”, “linh hồn”
1.1.2. Khái niệm “thế giới bên kia”
1.2. ĐẠO PHẬT VỚI TRIẾT LÝ NHÂN SINH VÀ PHƯƠNG PHÁP TU HỌC THỰC NGHIỆM MẬT TÔNG
1.2.1. Lược sử hình thành và phát triển của đạo phật
1.2.2. Triết lý nhân sinh của Phật giáo
1.2.3. Phương pháp tu học thực nghiệm Mật tông
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC GỬI VONG LÊN CHÙA CỦA NGƯỜI VIỆT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
2.1. ĐẶC ĐIỂM VÙNG VĂN HÓA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
2.2. NGUỒN GỐC TỤC GỬI VONG LÊN CHÙA CỦA NGƯỜI VIỆT
2.2.1. Theo quan niệm dân gian
2.2.2. Theo triết lý phật giáo
2.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGHI LỄ GỬI VONG
2.3.1. Đối tượng gửi vong
2.3.2. Nghi lễ gửi vong
2.4. HOẠT ĐỘNG GỬI VONG VÀ TIẾP VONG TẠI MỘT SỐ CHÙA Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
2.4.1. Chùa Phúc Khánh
2.4.2. Chùa Liên Phái
2.4.3. Chùa Hàm Long
2.4.4. Chùa Viên Đình
Chương 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GỬI VONG LÊN CHÙA
3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
3.1.1. Tác động đến nhận thức của người Việt về sự sống và cái chết trong thế giới văn minh, hiện đại
3.1.2. Tác động về hành vi ứng xử của người sống đối với người chết
3.2. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GỬI VONG LÊN CHÙA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.2.1. Giải pháp quản lý
3.2.2. Định hướng hoạt động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan