[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của quảng cáo trên truyền hình đối với giáo dục tình cảm gia đình (qua khảo sát các hộ gia đình trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội)
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
1.1. QUẢNG CÁO VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
1.1.1. Khái niệm quảng cáo
1.1.2. Quảng cáo truyền hình
1.2. CHỨC NĂNG CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
1.3. QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH VỚI VIỆC GIÁO DỤC TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
1.3.1. Khái niệm tình cảm gia đình
1.3.2. Vai trò của quảng cáo truyền hình với việc giáo dục tình cảm gia đình
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH TÁC ĐỘNG TỚI GIÁO DỤC TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
2.1. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
2.1.1. Quảng cáo truyền hình có tác động gắn kết các thành viên trong gia đình
2.1.2. Quảng cáo truyền hình khuyến khích sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình
2.1.3. Quảng cáo truyền hình góp phần gìn giữ nhiều giá trị tốt đẹp khác trong gia đình
2.2. TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI GIÁO TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
2.2.1. Một số quảng cáo truyền hình hiện nay đi ngược lại truyền thống của gia đình Việt
2.2.2. Quảng cáo truyền hình ảnh hưởng xấu tới việc giáo dục tình cảm gia đình
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
3.1. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ
3.2. ĐỐI VỚI ĐÀI TRUYỀN HÌNH
3.3. ĐỐI VỚI CHỦ THỂ QUẢNG CÁO
3.4. ĐỐI VỚI MỖI GIA ĐÌNH
3.5. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan