[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Then giải hạn của người Nùng ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn


[/kythuat]
[tomtat]
Then giải hạn của người Nùng ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI NÙNG VÀ CÁC LOẠI THEN CỦA NGƯỜI NÙNG Ở XÃ VÂN NHAM
1.1 Khái quát về người Nùng xã Vân Nham
1.1.1 Đặc điểm tự nhiên
1.1.2 Đặc điểm dân tộc
1.1.3 Khái quát về người Nùng ở Vân Nham.
1.2 Các loại Then của người Nùng ở xã Vân Nham.
1.2.1 Khái niệm Then
1.2.2 Các loại Then của người Nùng ở xã Vân Nham
1.2.2.1 Then cầu mong
1.2.2.2. Then chữa bệnh
1.2.2.3. Loại Then cúng lễ cấp sắc (Lẩu Then)
1.2.2.4 Một số loại Then khác
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM, QUY TRÌNH VÀ GIÁ TRỊ THEN GIẢI HẠN CỦA NGƯỜI NÙNG Ở XÃ VÂN NHAM
2.1 Khái niệm Then giải hạn và người làm Then giải hạn
2.1.1. Khái niệm về Then giải hạn
2.1.2 Thầy Then (Những người làm Then giải hạn)
2.2. Môi trường thực hành của nghi lễ Then giải hạn
2.2.1. Thời gian và không gian diễn ra nghi lễ Then giải hạn.
2.2.2. Các vật dụng trong nghi lễ Then giải hạn
2.2.3 Điện thờ.
2.3. Lý do và quy trình làm Then giải hạn.
2.4. Giá trị Then giải hạn của người Nùng ở Vân Nham
2.4.1. Văn học trong nghi lễ Then giải hạn
2.4.2. Âm nhạc và diễn xướng trong Then giải hạn
2.4.3.Nghi lễ và tín ngưỡng trong Then giải hạn
2.4.4. Mỹ thuật trong nghi lễ Then giải hạn
Chương 3: VAI TRÒ CỦA THẦY THEN TRONG BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN QUA NGHIÊN CỨU THEN GIẢI HẠN CỦA NGƯỜI NÙNG Ở XÃ VÂN NHAM
3.1. Vai trò của thầy Then trong bảo tồn nghi lễ Then giải hạn
3.2. Vai trò của Thầy Then trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống người Nùng ở xã Vân Nham.
3.2.1. Về trang phục
3.2.2. Về ngôn ngữ, chữ viết
3.2.3.Về văn hóa dân gian
3.3. Thực trạng về Then giải hạn và đội ngũ Thầy Then ở xã Vân Nham
3.3.1. Thực trạng
3.3.2. Nguyên nhân biến đổi.
3.4. Kiến nghị, Giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tộc người thể hiện trong Then của người Nùng ở xã Vân Nham
3.4.1. Những kiến nghị và đề xuất
3.4.2. Giải pháp thực hiện
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan