[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nguồn nhân lực ở khu công nghiệp Đình Trám, Tỉnh Việt Yên Bắc Giang thực trạng và giải pháp


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nguồn nhân lực ở khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
5. Những đóng góp mới của luận văn.
6. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Nguồn nhân lực
1.1.3. Khu công nghiệp
1.1.4. Phát triển nguồn nhân lực trong khu công nghiệp
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong KCN
1.2. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
1.2.1. Ở Mỹ
1.2.2. Ở Trung Quốc
1.2.3. Ở Nhật Bản
1.2.4. Ở Singapore
1.3. Một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào phát triển nguồn nhân lực vào KCN
1.3.1. Đối với Việt Nam
1.3.1. Đối với KCN Đình Trám, huyện Việt Yên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
3.1. Khái quát khu công nghiệp Đình Trám
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Quá trình hình thành phát triển
3.1.3. Chức năng nhiệm vụ
3.1.4. Điều kiện KT - XH
3.2. Thực trạng nguồn nhân lực ở khu công nghiệp Đình Trám
3.2.1. Nguồn nhân lực ở KCN
3.2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực về chất lượng ở KCN
3.3. Chất lƣợng và tạo nguồn cung ứng nhân lực tại KCN
3.3.1. Về chất lượng nguồn nhân lực
3.3.2. Về nguồn và tổ chức cung ứng lao động
3.3.3. Ngành nghề và hình thức đào tạo nguồn nhân lực cung ứng tại KCN
3.4. Chính sách sử dụng và đãi ngộ lao động tại KCN
3.4.1. Về lương người lao động
3.4.2. Về phúc lợi cho ngƣời lao động
3.4.3. Vấn đề nhà ở của ngƣời lao động trong trong KCN
3.4.4. Văn hóa tinh thần của người lao động
3.4.5. Về việc chấp hành các quy định về pháp luật lao động của doanh nghiệp
3.5. Đánh giá chung nguồn nhân lực ở KCN Đình Trám
3.5.1. Những kết quả đạt được
3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Chương 4: GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC Ở KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020
4.1. Phương hướng
4.1.1. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực
4.1.2. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực KCN
4.1.3. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho KCN Đình Trám
4.1.4. Dự báo phát triển dân số tỉnh Bắc Giang
4.1.5. Dự báo phát triển lao động của tỉnh Bắc Giang
4.1.6. Dự báo phát triển số lượng lao động của KCN Đình Trám
4.2. Giải pháp cơ bản tạo nguồn nhân lực cho KCN Đình Trám
4.2.1. Cơ chế chính sách
4.2.2. Chỉ đạo thực hiện
4.2.3. Tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Ban quản lý các KCN
4.3.2. Đối với các doanh nghiệp ở KCN
4.3.3. Đối với tỉnh Bắc Giang
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan