[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc tính của Chitinase tự nhiên và biểu hiện Chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium Lecanii


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc tính của Chitinase tự nhiên và biểu hiện Chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium Lecanii
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Nội dung nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của luận án
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Nấm Lecanicillium lecanii
1.2. Chitinase
1.2.1. Nguồn gốc của chitinase
1.2.2. Phân loại chitinase
1.2.3. Cấu trúc và trung tâm hoạt động của chitinase
1.2.4. Cơ chế phản ứng của chitinase
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính của chitinase
1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp chitinase
1.3. Ứng dụng của nấm L. lecanii và chitinase
1.3.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường
1.3.2. Trong lĩnh vực y học
1.3.3. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học
1.4. Một số nghiên cứu về gen và biểu hiện gen mã hóa chitinase
1.4.1. Trên thế giới
1.4.2. Ở Việt Nam
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu và hóa chất
2.1.1. Chủng giống
2.1.2. Thiết bị
2.1.3. Hóa chất
2.1.4. Dung dịch và đệm
2.1.5. Môi trường nuôi cấy
2.1.6. Địa điểm nghiên cứu và hoàn thành luận án
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nuôi cấy
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trên enzyme/protein
2.2.3. Các phương pháp sinh học phân tử
2.2.4. Các phương pháp thử nghiệm
2.2.7. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sàng lọc, kiểm tra và khảo sát điều kiện sinh tổng hợp chitinase từ nấm L. lecanii
3.1.1. Sàng lọc chủng nấm L. lecanii sinh tổng hợp chitinase cao
3.1.2. Kiểm tra chủng nấm L. lecanii 43H dựa vào đoạn gen 28S rRNA
3.1.3. Khảo sát điều kiện sinh tổng hợp chitinase
3.2. Tinh sạch và đánh giá đặc tính lý hóa của chitinase từ chủng nấm L. Lecanii 43H
3.2.1. Tinh sạch chitinase
3.2.2. Đánh giá đặc tính lý hóa của chitinase từ chủng nấm L. lecanii 43H
3.3. Nhân dòng gen mã hóa chitinase từ chủng nấm L. lecanii 43H
3.4. Biểu hiện, tinh sạch và đánh giá tính chất lý hóa của rChit trong nấm men P. pastoris X33
3.4.1. Thiết kế plasmid pPChit biểu hiện gen Chit trong nấm men
3.4.2. Biểu hiện chitinase tái tổ hợp trong nấm men P. pastoris
3.4.3. Tinh sạch rChit
3.4.4. Đánh giá đặc tính lý hóa của rChit từ nấm men P. pastoris X33
3.5. Thử nghiệm khả năng ức chế rệp và nấm bệnh của chitinase và bào tử từ nấm L. lecanii
3.5.1. Ảnh hưởng của chitinase tới sự phát triển của nấm bệnh hại cây trồng
3.5.2. Ảnh hưởng của rChit tới khả năng phát triển của rệp
3.5.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng phát triển của sợi nấm
3.5.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng nẩy mầm của bào tử nấm
3.5.5. Khả năng diệt rệp của chủng nấm L. lecanii 43H
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan