[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm dân số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1999-2009


[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm dân số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1999-2009
MỤC LỤC
Danh mục từ và thuật ngữ viết tắt
Danh mục bảng thống kê
Danh mục hình
MỞ ĐẦU
Chương 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Các khái niệm và tiêu chí đánh giá
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới đặc điểm dân số
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Đặc điểm dân số Việt Nam giai đoạn 1999 – 2009
1.2.2. Đặc điểm dân số vùng Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 1999 – 2009
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ TỈNH TUYÊN QUANG
2.1. Tổng quan về địa bàn ngiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Điều kiện tự nhiên
2.1.3. Trình độ phát triển kinh tế
2.1.4. Trình độ văn hóa, giáo dục và y tế
2.1.5. Cơ sở hạ tầng
2.2. Đặc điểm dân số
2.2.1. Qui mô dân số
2.2.2. Gia tăng dân số
2.2.3. Cơ cấu dân số
2.2.4. Phân bố dân cư và đô thị hóa
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DÂN SỐ CỦA TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển
3.1.1. Quan điểm
3.1.2. Mục tiêu
3.1.3. Định hướng phát triển dân số
3.2. Các giải pháp nhằm ổn định dân số, nâng cao chất lượng dân cư
3.2.1. Thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ để giảm gia tăng dân số tự nhiên, ổn định qui mô và cơ cấu dân số
3.2.2. Nhóm giải pháp về kinh tế
3.2.3. Nhóm giải pháp về xã hội
3.2.4. Giải pháp về môi trường
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan