[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tƣợng - Phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
5. Kết cấu luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thị trường ngoại hối
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường ngoại hối
1.1.2. Thành viên tham gia vào thị trường ngoại hối
1.1.3. Hàng hóa của thị trường ngoại hối
1.1.4. Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của thị trường ngoại hối
1.2. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại
1.2.1. Quá trình hình thành hoạt động KDNT của NHTM
1.2.2. Đặc trưng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM
1.2.3. Các rủi ro mà NHTM gặp phải trong kinh doanh ngoại tệ
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM
1.2.5. Vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại tệ đối với các NHTM trong nền kinh tế thị trường
1.3. Thực trạng hoạt động KDNT tại việt nam hiện nay
1.3.1. Các thị trường giao dịch ngoại tệ ở Việt Nam
1.3.2. Về hoạt động của TTNTLNH và năng lực của hệ thống NHTM.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin
2.2.6. Phương pháp chọn mẫu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng
2.3.2. Các chỉ tiêu định tính
Chương 3: THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát về BIDV Thái Nguyên
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV Thái Nguyên
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và kết quả kinh doanh của BIDV Thái Nguyên
3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên
3.2.1. Những nhân tố từ nội tại ngân hàng
3.2.2. Chính sách quản lý ngoại hối
3.2.3. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.2.4. Đối tượng khách hàng có nhu cầu về ngoại tệ
3.3. Thực trạng kinh doanh ngoại tệ tại BIDV Thái Nguyên
3.3.1. Về doanh số mua bán ngoại tệ
3.3.2. Doanh số mua - bán theo từng loại ngoại tệ
3.3.3. Doanh số mua bán theo nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
3.3.4. Về hiệu quả kinh doanh ngoại tệ
3.3.5. Sự hài lòng của khách hàng
3.3.6. Thị phần kinh doanh ngoại tệ với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.4. Đánh giá chung về tình hình phát triển kinh doanh ngoại tệ tại BIDV Thái Nguyên
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những tồn tại hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân hạn chế sự phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
Chương 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm - Định hướng và mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh doanh ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên
4.1.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên
4.1.2. Định hướng và mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại BIDV Thái Nguyên
4.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ ở BIDV Thái Nguyên
4.2.1. Đa dạng hoá các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
4.2.2. Đa dạng hoá các loại ngoại tệ trong kinh doanh
4.2.3. Thực hiện tốt một số nguyên tắc trong kinh doanh ngoại tệ
4.2.4. Mở rộng và phát triển các hoạt động có liên quan đến kinh doanh ngoại tệ
4.2.5. Mở rộng mạng lưới
4.2.6. Xây dựng chính sách khách hàng tại BIDV Thái Nguyên cho kinh doanh ngoại tệ
4.2.7. Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh ngoại hối
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan