[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, lợi ích của cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập
1.1.2. Đơn vị sự nghiệp
1.2. Cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập
1.2.1. Sự cần thiết ra đời cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị SN công lập
1.2.2. Khái quát quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập
1.2.3. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động và đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm một phần chi phí hoạt động
1.2.4. Quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do NSNN bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động
1.2.5. Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập
1.2.6. Tổng quan về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, dạy nghề ở Việt Nam thời gian qua
1.3. Kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại một số cơ sở giáo dục, đào tạo
1.3.1. Kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại một số cơ sở giáo dục, đào tạo
1.3.2. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật-Công nghệ Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về dự toán
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về các khoản thu
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu về các khoản chi
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về chênh lệch thu - chi tài chính
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về Trường CĐN Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trường CĐN Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
3.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
3.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
3.2.1. Sự hình thành cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
3.2.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
3.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TUYÊN QUANG
4.1. Định hướng phát triển trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
4.2. Quan điểm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
4.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
4.3.1. Nâng cao nhận thức về cơ chế tự chủ tài chính đối với cán bộ, viên chức trong đơn vị
4.3.2. Chủ động khai thác nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, tăng tính tự chủ về tài chính của nhà trường
4.3.3. Phân bổ hợp lý nguồn kinh phí cho nhiệm vụ chi thường xuyên, đảm bảo các khoản chi được thực hiện một cách tiết kiệm, hiệu quả
4.3.4. Hoàn thiện, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn
4.3.5. Đổi mới phương pháp lập dự toán đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ
4.3.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn
4.3.7. Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức bộ máy, biên chế
4.4. Một số kiến nghị
4.4.1. Đối với Chính phủ
4.4.2. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
4.4.3. Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan