[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Tổng quan lý luận về NSNN và quản lý NSNN
1.1.1. Ngân sách nhà nước
1.1.2. Quản lý NSNN
1.2. Mục tiêu và nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước
1.2.1. Mục tiêu của quản lý ngân sách
1.2.2. Nguyên tắc quản lý ngân sách
1.3. Nội dung quản lý ngân sách nhà nước
1.3.1.Quy trình NSNN
1.3.2. Quản lý thu NSNN
1.3.3. Quản lý chi ngân sách nhà nước
1.4. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý ngân sách nhà nước
1.5. Kinh nghiệm về quản lý ngân sách nhà nước ở một số địa phương
1.5.1. Kinh nghiệm về quản lý thu ngân sách nhà nước ở huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
1.5.2. Kinh nghiệm về quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cơ sở phương pháp luận
2.2.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.4. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.5. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh công tác quản lý NSNN
2.3.2. Kết quả quản lý ngân sách nhà nước
2.3.2. Các chỉ tiêu để đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM THAO
3.1. Khái quát về huyện Lâm Thao
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế
3.1.3. Điều kiện văn hoá, y tế, giáo dục
3.2. Thực trạng quản lý chi NSNN trên địa bàn huyện Lâm Thao.
3.2.1. Tình hình cơ bản của UBND huyện Lâm Thao.
3.2.2. Tình hình thực hiện quy trình quản lý NSNN
3.2.3. Hoạt động thu NSNN
3.2.4. Hoạt động chi NSNN
3.3. Đánh giá về thực trạng quản lý NSNN tại huyện Lâm Thao
3.3.1. Những thành công
3.3.2. Những tồn tại, hạn chế
3.3.3. Nguyên nhân của thực trạng quản lý chi NSNN
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM THAO
4.1. Các quan điểm, định hướng và mục tiêu chủ yếu hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lâm Thao
4.1.1. Quan điểm và định hướng phát triển của huyện Lâm Thao
4.1.2. Phương hướng đổi mới hoạt động quản lý NSNN
4.1.3. Mục tiêu
4.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý NSNN tại huyện Lâm Thao
4.2.1. Đổi mới công tác tổ chức và cán bộ quản lý NSNN
4.2.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý NSNN
4.2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý NSNN
4.2.4. Các giải pháp tăng thu NSNN
4.2.5. Các giải pháp giám sát chi NSNN 
4.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lâm Thao
4.3.1. Đối với UBND tỉnh Phú Thọ
4.3.2. Đối với UBND huyện Lâm Thao
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan