[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn các xã phía Tây thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn các xã phía Tây thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ, CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa của đề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học
3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Đặc điểm chất thải chăn nuôi
1.1.2. Các loại biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
1.3.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.3.3. Tình hình nghiên cứu ở Thái Nguyên
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế
2.3.4. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của TP. Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Hiện trạng chăn nuôi các xã phía Tây thành phố Thái Nguyên
3.3. Tình hình áp dụng các biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn các xã
3.3.1. Tình hình chất thải chăn nuôi trên địa bàn và nhận thức của người dân về các biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi
3.3.2. Tình hình áp dụng các biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi.
3.3.3. Đánh giá kết quả và hiệu quả của các biện pháp sinh học được áp dụng
3.3.4. Xác định được ưu, nhược điểm của từng phương pháp áp dụng
3.3.5. Những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp sinh học trong xử lý chất thải
3.4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng quy mô áp dụng các biện pháp sinh học trên địa bàn
3.4.1. Giải pháp chung
3.4.2. Giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan