[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.1.3. cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
1.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
1.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
1.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn
1.3. Sơ lược về tình hình chuyển quyền sử dụng đất
1.3.1. Sơ lược về tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại Việt Nam
1.3.2. Sơ lược về tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ninh
1.3.3. Sơ lược về tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
2.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lí số liệu
2.4.4. Phương pháp biểu đạt thông tin
2.4.5. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THU ĐƯỢC
3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội phường Cao Xanh
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Tình hình quản lí, sử dụng đất trên địa bàn phường Cao Xanh
3.1.4. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn phường Cao Xanh
3.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sự dụng đất tại phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009 - 2013
3.2.1. Đánh giá kết quả chuyển quyền sự dụng đất tại phương Cao Xanh giai đoạn 2009 - 2013 theo hình thức chuyển quyền sử dụng đất
3.2.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sự dụng đất tại phương Cao Xanh giai đoạn 2009 - 2013 theo thời gian
3.2.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sự dụng đất tại phương Cao Xanh giai đoạn 2009 - 2013 theo loại đất
3.2.4. Đánh giá kết quả chuyển quyền sự dụng đất giai đoạn 2009 - 2013 tại phường Cao Xanh theo nguồn gốc đối tượng nhận chuyển quyền sử dụng
3.3. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuyển quyền sử dụng đật tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3.3.1 Ảnh hưởng của Yếu tố Chính sách đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh
3.3.2. Ảnh hưởng của Yếu tố Pháp lý đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh
3.3.3. Ảnh hưởng của Yếu tố Thị trường đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh
3.3.4. Ảnh hưởng của Yếu tố Tâm lý đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh
3.3.5. Ảnh hưởng của Yếu tố Dân số đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh
3.4. Những thuận lợi, khó khăn và Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3.4.1. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009 - 2013
3.4.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động chuyển quyền sử dụng đất ở tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan