[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng một số phương pháp tính toán chất lượng nước cho các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của Đề tài
2. Mục tiêu của Đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở pháp lý
1.2. Tổng quan nghiên cứu trên Thế giới và trong nước
1.2.1. Tổng quan về chỉ số chất lượng nước (WQI)
1.2.2. Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới về về áp dụng các chỉ số đánh giá chất lượng nước mặt
1.2.3. Tổng quan các nghiên cứu đã thưc hiện ở Việt Nam về áp dụng các chỉ số đánh giá chất lượng nước mặt
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện đề tài
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu, đánh giá các nguồn thải có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy
2.3.2. Đánh giá hiện trạng nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy vào mùa mưa và mùa khô năm từ 11/2012 đến 10/2013
2.3.3. Phân vùng chất lượng nước theo một số phương pháp tính toán và đánh giá khả năng sử dụng nguồn nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy
2.3.4. So sánh ưu và nhược điểm khi áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng nước theo phương pháp WQI, Phương pháp đánh giá chất lượng nước theo chỉ số giá trị tỷ lệ trung bình của các thông số ô nhiễm chính và phương pháp tính giá trị 75%.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập, chọn lọc và phân tích các tài liệu có liên quan
2.4.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích
2.4.3. Các phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước
2.4.3.1. Phương pháp tính chỉ số chất lượng nước (WQI)
2.4.3.2. Tính toán chỉ số giá trị tỷ lệ trung bình của các thông số ô nhiễm chính
2.4.3.3. Phương pháp tính giá trị 75%
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đánh giá các nguồn thải có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy
3.1.1. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu dân cư
3.1.2. Nước thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp
3.1.3. Các nguồn thải gây ô nhiễm khác
3.2. Đánh giá hiện trạng nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy vào mùa mưa và mùa khô năm từ 11/2012 đến 10/2013
3.2.1. Hiện trạng nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy vào mùa khô
3.2.2. Hiện trạng nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy vào mùa mưa
3.3. Kết quả phân vùng chất lượng nước theo một số phương pháp tính toán và đánh giá khả năng sử dụng nguồn nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy
3.3.1. Kết quả tính toán phương pháp chỉ số chất lượng nước (WQI)
3.3.1.1. Kết quả tính toán WQI thông số
3.3.1.2. Kết quả tính toán WQI cuối cùng
3.3.2. Kết quả tính toán theo phương pháp đánh giá chất lượng nước theo chỉ số giá trị tỷ lệ trung bình của các thông số ô nhiễm chính
3.3.3. Kết quả tính toán, đánh giá chất lượng nước theo phương pháp tính giá trị 75%
3.3.4. Phân vùng chất lượng nước các sông thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy
3.3.4.1. Phân vùng theo mục đích khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước
3.3.4.2. Phân vùng chất lượng nước theo mục đích sử dụng
3.3.5. Đánh giá khả năng sử dụng nguồn nước chất lượng nước các sông theo phân vùng thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy
3.3.5.1. Đánh giá về khả năng cấp nước tốt cho sinh hoạt của lưu vực sông Nhuệ Đáy
3.3.5.2. Đánh giá về khả năng cấp nước cho sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp của lưu vực sông Nhuệ Đáy
3.3.5.3. Đánh giá về khả năng cấp nước cho nông nghiệp của lưu vực sông Nhuệ Đáy
3.3.5.4. Đánh giá về khả năng cấp nước cho nuôi trồng thủy sản của lưu vực sông Nhuệ Đáy
3.3.6. Xây dựng bảng chỉ số ô nhiễm đánh giá theo mục đích sử dụng
3.4. So sánh ưu và nhược điểm khi áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng nước theo phương pháp WQI, phương pháp đánh giá chất lượng nước theo chỉ số giá trị tỷ lệ trung bình của các thông số ô nhiễm chính và phương pháp tính giá trị 75%
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan