[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Về sự tồn tại lục giác lồi rỗng trong bài toán Erdós


[/kythuat]
[tomtat]
Về sự tồn tại lục giác lồi rỗng trong bài toán Erdós
Giải thuyết Erdos – Szekeres được đề cập từ rất sớm (vào năm 1935): Mọi tập không lớn hơn 2n - 2 + 1 điểm trên mặt phẳng ở vị trí tổng quát (không có ba điểm nào thẳng hàng) đều chứa n điểm là đỉnh của một đa giác lồi.
Năm 1978, Erdos đã phát biểu một bài toán mới, đó là bài toán Erdos về đa giác lồi rỗng: Cho n là một số tự nhiên bất kỳ tồn tại hay không số nguyên dương nhỏ nhất E(n) sao cho từ mọi tập chứa tối thiểu E(n) điểm ở vị trí tổng quát trên mặt phẳng đều có thể chọn ra được n điểm là đỉnh của một đa giác lồi rỗng…

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan