[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng chống sâu cuốn lá vừng Antigastra catalaunalis (Duponchel) (Lepidopera Pyralidae) tại Lộc Hà, Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng chống sâu cuốn lá vừng Antigastra catalaunalis (Duponchel) (Lepidopera Pyralidae) tại Lộc Hà, Hà Tĩnh
File toàn văn Down tại đây 
File tóm tắt Down tại đây 
MỤC LỤC
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục bảng
Danh mục hình
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Những đóng góp mới của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Tổng quan nghiên cứu ở ngoài nước
1.2.2. Tổng quan nghiên cứu ở Việt Nam
1.2.3. Những vấn đề cần quan tâm
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Một vài nét về địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Thời gian nghiên cứu
2.2. Vật liệu, dụng cụ và hóa chất nghiên cứu
2.2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2.2. Dụng cụ nghiên cứu
2.2.3. Hóa chất nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Nghiên cứu đặc điểm hình thái của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
2.4.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
2.4.3. Đặc điểm sinh thái học của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
2.4.4. Phương pháp khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc bảo vệ thực
vật phòng chống sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
2.5. Phương pháp xử lý và bảo quản mẫu vật
2.6. Giám định mẫu vật
2.7. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp tính toán
2.8. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Vị trí phân loại và đặc điểm hình thái của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.1.1. Vị trí phân loại và tên thông dụng của đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Đặc điểm hình thái của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.2. Đặc điểm sinh vật học của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.2.1. Tìm hiểu phổ kí chủ của sâu cuốn lá vừng
3.2.2. Tập tính hoạt động của ngài sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.2.3. Tập tính hoạt động của sâu non cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.2.4. Tập tính hóa nhộng của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.2.5. Thời gian phát dục các pha của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.3. Đặc điểm sinh thái học của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.3.1. Thành phần sâu hại vừng tại Lộc Hà, Hà Tĩnh
3.3.2. Mức độ gây hại của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis theo giai đoạn sinh trưởng của cây vừng tại Lộc Hà, Hà Tĩnh
3.3.3. Diễn biến mật độ sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis dưới ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái
3.3.4. Kẻ thù tự nhiên của sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis
3.4. Biện pháp phòng chống sâu cuốn lá vừng A. catalaunalis bằng thuốc bảo vệ thực vật
3.4.1. Khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc bảo vệ thực vật trong nhà lưới
3.4.2. Khảo nghiệm hiệu lực một số loại thuốc bảo vệ thực vật trong điều kiện đồng ruộng
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan