[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1 Khái niệm rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.1.3. Cơ cấu của rủi ro tín dụng
1.1.4. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
1.1.4.1. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan
1.1.4.2. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan
1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.3. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Nguyên tắc cơ bản
1.2.3.2. Nguyên tắc của Basel về quản trị rủi ro tín dụng
1.2.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
1.2.4.1. Hoạch định chiến lược quản trị rủi ro tín dụng
1.2.4.2. Xác định “khẩu vị rủi ro” của ngân hàng
1.2.4.3. Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tín dụng thích hợp
1.2.4.4. Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng
1.2.4.5. Tổ chức thực hiện quản trị rủi ro tín dụng
1.2.4.6. Giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện
1.2.4.7. Điều chỉnh sau giám sát
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.5.1. Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô
1.2.5.2. Các nhân tố thuộc về ngân hàng
1.2.6. Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.6.1. Tiêu chí định lượng
1.2.6.2. Tiêu chí định tính
1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG VIỆT NAM
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại nước ngoài
1.3.1.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Trung Quốc
1.3.1.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Thái Lan
1.3.1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Mỹ
1.3.1.4. Kinh nghiệm của Nhật Bản
1.3.2. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại Việt Nam
2.1.2 Về quy mô của Ngân hàng thương mại Việt Nam
2.1.2.1 Mạng lưới hoạt động
2.1.2.2 Vốn điều lệ
2.1.2.3 Tổng tài sản
2.1.2.4 Nhân sự
2.1.3 Hoạt động huy động vốn tại các NHTM Việt Nam (2009 -2013)
2.1.4 Hoạt động tín dụng các NHTM Việt Nam (2009 -2013)
2.1.5 Về nợ quá hạn tại các NHTM Việt Nam (2009 -2013)
2.1.5.1 Nợ quá hạn
2.1.5.2 Phân loại nợ
2.1.5.3 Xử lý nợ xấu
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.2.1. Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại thuộc nhóm 1
2.2.1.1. Hoạch định
2.2.1.2. Tổ chức thực hiện
2.2.1.3. Giám sát
2.2.1.4. Điều chỉnh sau giám sát
2.2.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại thuộc nhóm 2
2.2.2.1. Hoạch định
2.2.2.2. Tổ chức thực hiện
2.2.2.3. Giám sát
2.2.3. Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại thuộc nhóm 3
2.2.3.1. Hoạch định
2.2.3.2. Tổ chức thực hiện
2.2.3.3. Giám sát
2.2.3.4. Điều chỉnh sau giám sát
2.2.4. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.3.1 Những kết quả đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng
2.3.1.1. Hầu hết các ngân hàng đã xây dựng chiến lược, chính sách định hướng cho công tác quản lý rủi ro tín dụng thống nhất trong từng hệ thống ngân hàng
2.3.1.2. Mô hình tổ chức theo hướng tập trung cho quản trị rủi ro bước đầu đã được hình thành tại một số ngân hàng thương mại.
2.3.1.3. Hầu hết các ngân hàng đã xây dựng được quy trình cấp tín dụng chặt chẽ, tạo điều kiện để kiểm soát rủi ro tín dụng ngay từ khi mới xuất hiện.
2.3.1.4. Một số ngân hàng đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm đo lường rủi ro giao dịch tín dụng.
2.3.2 Những hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
2.3.2.1. Môi trường quản trị rủi ro tín dụng nói chung chưa đáp ứng được các yêu cầu của Ủy ban Basel và thông lệ quốc tế.
2.3.2.2. Một số ngân hàng thương mại vẫn duy trì mô hình tổ chức quản trị phân tán, chưa tách bạch các chức năng dễ dẫn đến xung đột quyền lợi trong quản trị rủi ro tín dụng
2.3.2.3. Việc thực hiện quy trình tín dụng còn nhiều sai sót là một trong các nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nợ xấu ở nhiều ngân hàng tăng quá mức cho phép.
2.3.2.4. Các ngân hàng chưa có một hệ thống đo lường rủi ro tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế
2.3.2.5. Hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ tại ngân hàng chưa hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý rủi ro tín dụng
2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.
2.3.3.1. Nhóm nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nhóm nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1.1. Định hướng phát triển thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam vững chắc để hội nhập quốc tế
3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng trong thời gian tới
3.1.3. Định hướng hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
3.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.2.1. Nhóm giải pháp có tính chiến lược
3.2.1.1. Thay đổi nhận thức về quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng
3.2.1.2. Hoàn thiện khung quản trị rủi ro tín dụng
3.2.1.3. Hoàn thiện các chính sách liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện kỹ thuật quản lý rủi ro tín dụng
3.2.2.1. Lựa chọn mô hình quản trị rủi ro tín dụng an toàn, khoa học, dễ vận hành, dễ kiểm tra
3.2.2.2. Hoàn thiện các yêu cầu về quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và phân tích tín dụng
3.2.2.4. Hoàn thiện các phương thức đo lường rủi ro tín dụng
3.2.2.5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát và quản lý khoản vay
3.2.2.6 Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và chính xác phản ánh đúng tình trạng nợ của mỗi ngân hàng thương mại
3.2.3. Nhóm giải pháp phân tán rủi ro tín dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế tổn thất tín dụng.. 128
3.2.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong quản trị ngân hàng thương mại
3.2.5. Nhóm giải pháp ứng dụng các công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro tín dụng
3.2.6. Nhóm giải pháp hỗ trợ khác
3.2.6.1. Xây dựng đội ngũ CBTD có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp
3.2.6.2. Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại
3.2.6.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin
3.2.6.4. Có kế hoạch tăng vốn điều lệ hợp lý, kịp thời
3.2.6.5. Thực hiện chính sách sáp nhập, hợp nhất các TCTD để nâng cao năng lực tài chính
3.3. CÁC KIẾN NGHỊ TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.3.1. Kiến nghị với Nhà Nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
KẾT LUẬN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan