[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở thành phố Cần Thơ


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở thành phố Cần Thơ
File toàn văn Down tại đây
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
Danh mục bảng
Danh mục biểu đồ
Danh mục từ viết tắt
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
2.1.3. Nội dung nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu
1.3.2. Giới hạn đối tượng nghiên cứu
1.3.3. Giới hạn vùng nghiên cứu
1.3.4. Giới hạn thời gian nghiên cứu
1.4. Cấu trúc của luận án
1.5. Đóng góp của luận án
Chương 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Các nghiên cứu nước ngoài
2.1.1. Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tích bao dữ liệu (DEA)
2.1.2.Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA)
2.2. Các nghiên cứu trong nước
2.3. Kết luận
Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế và ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ
3.1.1. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa
3.1.2. Mô hình ước lượng hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ
3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ
3.2.1. Cơ sở lý thuyết
3.2.2. Mô hình nghiên cứu ảnh hƣởng của các yếu tố đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 4: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LÚA Ở TP. CẦN THƠ
4.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Điều kiện tự nhiên
4.2. Tình hình phát triển kinh tế
4.2.1. Dân số và lao động
4.2.2. Kết cấu hạ tầng
4.2.3. Kinh tế
4.3. Sản xuất nông nghiệp ở TP. Cần Thơ
4.4. Thực trạng sản xuất lúa ở TP. Cần Thơ
4.4.1. Yếu tố đầu vào
4.4.2. Thị trường lúa gạo ở TP. Cần Thơ
4.4.3. Rủi ro trong sản xuất lúa của nông hộ ở TP. Cần Thơ
Chương 5: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ TP. CẦN THƠ
5.1. Mô tả mẫu khảo sát
5.1.1. Đặc điểm chung
5.1.2. Kết quả sản xuất lúa của nông hộ
5.2. Ước lượng hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ TP. Cần Thơ
5.3. Ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ TP. Cần Thơ
Chương 6: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT LÚA CHO NÔNG HỘ Ở TP. CẦN THƠ
6.1. Giải pháp về quy mô diện tích
6.2. Giải pháp về phương thức bán lúa
6.3. Giải pháp về phương thức canh tác
6.4. Giải pháp về mua vật tư
6.5. Giải pháp về tiền nhàn rỗi
6.6. Giải pháp về khoảng cách địa lý
6.7. Giải pháp hỗ trợ đầu ra
6.8. Giải pháp về hỗ trợ đầu vào
Chương 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH
7.1. Kết luận
7.2. Kiến nghị
7.2.1. Đối với các nhà quản lý
7.2.2. Đối với các trung tâm, viện, trường
7.2.3. Đối với DN
Tài liệu tham khảo
Phụ lục 
[/tomtat]

Bài viết liên quan