[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Lời mở đầu
Chương 1: Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế
1.1 Khái quát về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, các lọai hình cạnh tranh
1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh
1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh
1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.1.2.2 Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và những đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM
1.1.3.1 Môi trường kinh doanh
1.1.3.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế
1.1.3.3 Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan đến ngành ngân hàng
1.1.4 Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM
1.1.4.1 Năng lực tài chính
1.1.4.2 Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
1.1.4.3 Nguồn nhân lực
1.1.4.4 Năng lực công nghệ
1.1.4.5 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng
1.1.4.6 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác
1.1.5 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực NHTM
1.2 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và vấn đề hội nhập quốc tế
1.2.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế
1.2.1.1 Lộ trình hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam
1.2.1.2 Các cam kết về mở cửa khu vực ngân hàng trong tiến trình hội nhập
1.2.2 Những thành tựu và thách thức của ngành ngân hàng
1.2.2.1 Những thành tựu
1.2.2.2 Những thách thức phải đối mặt trong những năm tới
1.3 Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh
tranh của NHTM trong bối cảnh hội nhập
1.3.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO
1.3.1.1 Chiến lược phát triển hệ thống NHTM của Chính phủ Trung Quốc
1.3.1.2 Chiến lược “xi măng và con chuột” của các NHTM Trung Quốc
1.3.2 Những bài học cho Việt Nam về tăng cường năng lực cạnh tranh của NHTM trong bối cạnh hội nhập
1.3.2.1 Về phía Chính Phủ
1.3.2.2 Về phía các Ngân hàng thương mại
Kết luận chương 1
Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
2.1 Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Agribank
2.1.1 Lịch sử ra đời của Agribank
2.1.2 Những giai đọan phát triển của Agribank
2.1.2.1 Giai đọan 1988-1990
2.1.2.2 Giai đọan 1990-1996
2.1.2.3 Giai đọan 1996 đến nay
2.2 Tình hình hoạt động của Agribank
2.2.1 Các sản phẩm chủ yếu của Agribank
2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007
2.2.2.1 Tình hình tài chính
2.2.2.2 Tình hình huy động
2.2.2.3 Công tác tín dụng
2.2.2.4 Trong quan hệ thanh toán quốc tế
2.2.2.5 Sản phẩn dịch vụ
2.3 Năng lực cạnh tranh của Agribank trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
2.3.1 Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
2.3.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank bằng mô hình SWOT
2.3.2.1 Điểm mạnh
2.3.2.2 Điểm yếu
2.3.2.3 Cơ hội
2.3.2.4 Thách thức
2.3.3 Phân tích khả năng cạnh tranh của Agribank với các đối thủ khác
2.3.3.1 Năng lực tài chính
2.3.3.2 Khả năng sinh lời và hệ số CAR
2.3.3.3 Thị phần hoạt động
2.3.3.4 Tính đa dạng của sản phẩm
2.3.3.5 Năng lực công nghệ
2.3.3.6 Chất lượng nhân sự
2.3.3.7 Các yếu tố khác
Kết luận chương 2
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1 Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của ngành ngân hàng đến năm 2010
3.1.1 Nhận định đặc điểm môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng sau năm 2010
3.1.2Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phát triển đến năm 2010
3.2 Định hướng phát triển của Agribank đến năm 2010
3.2.1 Mục tiêu phát triển của Agribank năm 2008
3.2.2 Định hướng phát triển của Agribank đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
3.2.3 Vận dụng mô hình SWOT để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank
3.2.3.1 Phát huy thế mạnh
3.2.3.2 Khắc phục điểm yếu
3.2.3.3 Tận dụng cơ hội
3.2.3.4 Vượt qua thử thách
3.3 Nhóm Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank trong xu thế hội nhập
3.3.1 Tăng cường sức mạnh tài chính
3.3.2 Nâng cao công tác quản trị tài sản nợ_ tài sản có
3.3.3 Hoàn thiện công tác tín dụng
3.3.4 Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới
3.3.5 Hoàn thiện và phát triển đồng bộ công nghệ thông tin cho toàn hệ thống Agribank
3.3.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ
3.3.7 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
3.3.8 Tiếp tục cũng cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực
3.3.9 Giải pháp về công tác kiểm toán nội bộ
3.3.10 Những giải pháp khác
3.3.11 Những giải pháp bổ trợ từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
Kết luận chương 3
Kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo 
[/tomtat]

Bài viết liên quan