[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học


[/kythuat]
[tomtat]
Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học
File toàn văn Down tại đây 
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
8. Những luận điểm bảo vệ
9. Những đóng góp mới của luận án
10. Cấu trúc của luận án
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG DỰA VÀO TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Nghiên cứu về giáo dục môi trường
1.1.2. Nghiên cứu về học tập dựa vào trải nghiệm
1.2. Một số khái niệm có liên quan
1.2.1. Khái niệm liên quan đến giáo dục môi trường
1.2.2. Khái niệm liên quan đến học tập dựa vào trải nghiệm
1.3. Giáo dục môi trƣờng ở tiểu học
1.3.1. Một số vấn đề chung về giáo dục môi trường ở tiểu học
1.3.2. Giáo dục môi trường trong dạy học môn Khoa học cho học sinh ở tiểu học
1.3.3. Một số đặc điểm của học sinh tiểu học có tác động đến giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học ở tiểu học
1.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm ở tiểu học
1.4. Bản chất, đặc điểm, mô hình học tập dựa vào trải nghiệm
1.4.1. Bản chất của học tập dựa vào trải nghiệm
1.4.2. Đặc điểm của học tập dựa vào trải nghiệm
1.4.3. Mô hình học tập dựa vào trải nghiệm
1.5. Thực trạng giáo dục môi trƣờng dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học tại thành phố Đà Nẵng
1.5.1. Khái quát về điều tra thực trạng
1.5.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng
Kết luận chương 1
Chương 2. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG DỰA VÀO TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC
2.1. Các nguyên tắc giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học
2.1.1. Bảo đảm mục tiêu, nội dung môn Khoa học
2.1.2. Bảo đảm khai thác tối đa vốn kinh nghiệm của cá nhân học sinh
2.1.3. Bảo đảm huy động tối đa các giác quan của học sinh vào quá trình học tập
2.1.4. Bảo đảm sự thống nhất giữa vai trò chủ thể tích cực, tự giác học tập của học sinh và vai trò tổ chức, hướng dẫn của giáo viên
2.2. Nội dung và quy trình giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học
2.2.1. Nội dung giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học
2.2.2. Quy trình giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học
2.3. Các điều kiện cơ bản để đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học
2.3.1. Công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý
2.3.2. Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy
2.3.3. Sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
2.3.4. Các yếu tố về cơ sở vật chất, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo
2.3.5. Các yếu tố môi trường tự nhiên
2.3.6. Các yếu tố môi trường xã hội
2.4. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục môi trƣờng dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học
2.4.1. Xây dựng kế hoạch
2.4.2. Đánh giá kết quả
2.4.3. Minh họa xây dựng một số kế hoạch giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học
Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Khái quát về quá trình thực nghiệm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
3.1.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm
3.1.3. Nội dung và phạm vi thực nghiệm
3.1.4. Quy trình thực nghiệm và đánh giá
3.1.5. Phương pháp xử lý, phân tích kết quả trước và sau thực nghiệm
3.2. Kết quả thực nghiệm
3.2.1. Kết quả trước thực nghiệm
3.2.2. Kết quả sau thực nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC NHỮNG BÀI VIẾT ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan