[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về quyền của bị can, bị cáo


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về quyền của bị can, bị cáo
File tóm tắt Down tại đây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu luận án
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
4. Phương pháp nghiên cứu của luận án
5. Những đóng góp mới và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của luận án
6. Kết cấu của luận án
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2. Tình hình nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật tố tụng hình sự của một số nước về quyền của bị can, bị cáo ở trong và ngoài nước
Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ QUYỀN CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO
2.1. Khái niệm, đặc điểm quyền của bị can, bị cáo và khái niệm hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự về quyền của bị can, bị cáo
2.2. Cơ sở và ý nghĩa của việc hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự về quyền của bị can, bị cáo
Chương 3: THỰC TRẠNG QUYỀN CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
3.1. Thực trạng quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về quyền của bị can, bị cáo
3.2. Thực trạng thực hiện quyền của bị can, bị cáo ở Việt Nam
3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện quyền của bị can, bị cáo
Chương 4: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
4.1. Yêu cầu hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về quyền của bị can, bị cáo
4.2. Những kiến nghị, đề xuất cụ thể hoàn thiện các quyền của bị can, bị cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự
KÉT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan