[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam
Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Về lý luận
1.2. Về thực tiễn
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1. Các nghiên cứu của nước ngoài
2. Các nghiên cứu ở trong nước
3. Những vấn đề đã được nghiên cứu, khoảng trống chưa được nghiên cứu
4. Các câu hỏi nghiên cứu của luận án
PHẦN NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUỐC TẾ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Sự cần thiết của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Khái niệm người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng
1.1.2. Ý nghĩa của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường
1.1.3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1.2. Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1.2.1. Lý luận chung về quản lý nhà nước
1.2.2. Quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả QLNN về BVQLNTD
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN về BVQLNTD
1.3. Kinh nghiệm thế giới về quản lý nhà nước đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1.3.1. Kinh nghiệm thế giới về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1.3.2. Bài học kinh nghiệm thế giới về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1.3.3.  Bài học kinh nghiệm QLNN về BVQLNTD đối với Việt Nam
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi QLNN của Bộ Công Thương về BVQLNTD và khái quát tinh hình vi phạm QLNTD
2.1.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi QLNN của Bộ Công Thương
2.1.2. Các lĩnh vực bị vi phạm chủ yếu
2.1.3. Các hình thức vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
2.1.4. Phản ứng của người tiêu dùng
2.2. Thực trạng thực thi QLNN của Bộ Công Thương về BVQLNTD
2.2.1. Hoạch định QLNN
2.2.2. Tổ chức QLNN
2.2.3. Triển khai, thực thi QLNN
2.2.4. Kiểm tra, kiểm soát QLNN
2.2.5. Thực trạng triển khai QLNN về BVLQNTD trong lĩnh vực công thương
2.3. Đánh giá chung và nguyên nhân thực trạng
2.3.1. Điểm mạnh và thành công
2.3.2. Điểm yếu và hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
3.1. Dự báo xu hướng vi phạm quyền lợi NTD và quan điểm, định hướng hoàn thiện QLNN của Bộ Công Thương về BVQLNTD
3.1.1. Hình thức vi phạm
3.1.2. Mức độ vi phạm
3.1.3. Phạm vi vi phạm
3.1.4. Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3.1.5. Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạch định, tổ chức, thực thi và kiểm soát nhà nước của Bộ Công Thương về BVQLNTD
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện hoạch định QLNN
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức QLNN về BVQLNTD
3.2.3. Hoàn thiện triển khai, thực thi QLNN
3.2.4. Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng QLNN của Bộ Công Thương đối với lĩnh vực công nghiệp và thương mại về BVQLNTD
3.3.1. Quản lý nhà nước về BVQLNTD trong lĩnh vực thương mại
3.3.2. Quản lý nhà nước về BVQLNTD trong lĩnh vực Công nghiệp
3.4. Giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành công thương và trách nhiệm tự bảo vệ chính mình của NTD
3.4.1. Các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành công thương
3.4.2. Giải pháp để người tiêu dùng tự bảo vệ chính mình
3.5. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương với các Bộ, ngành khác trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3.6. Một số giải pháp khác
3.6.1. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3.6.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện của các tổ chức xã hội
3.7. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan