[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn về bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng
1.1.1. Khái niệm về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.1.3. Lý luận địa tô của Các Mác trong việc định giá bồi thường thiệt hại đất và tài sản gắn liền với đất
1.1.4. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số nước trên thế giới và các tổ chức tài trợ
1.1.4.4. Phương pháp bồi thường thiệt hại về đất đai thuộc các tổ chức tài trợ (WB và ADB) [1]
1.1.5. Thực tiễn bồi thường GPMB ở Việt Nam
1.1.5.6. Trình độ hiểu biết pháp luật đất đai trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
1.1.6. Tình hình thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của tỉnh Hải Dương
1.1.7. Cơ sở pháp lý của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Việt Nam
1.1.8. Những vấn đề tồn tại cần được nghiên cứu
1.2. Tác động của công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng đến phát triển cơ sở hạ tầng và đời sống kinh tế - xã hội
1.2.1 Đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng
1.2.2. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.4.3. Phương pháp chuyên gia
2.4.4. Phương pháp so sánh
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hải Dương
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
3.1.3. Hiện trạng sử dụng đất
3.1.4. Tình hình quản lý đất đai
3.1.4.1. Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai do UBND tỉnh Hải Dương ban hành
3.1.4.2. Công tác thống kê, kiểm kê, chỉnh lý biến động đất đai, quản lý hồ sơ địa chính
3.1.4.3. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.2. Công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương
3.2.1. Quy trình thực hiện công tác GPMB của các dự án tại thành phố Hải Dương
3.2.2. Công tác bồi thường GPMB của thành phố Hải Dương
3.2.3. Đánh giá việc thực hiện công tác GPMB tại thành phố Hải Dương
3.2.3.1. Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường
3.2.3.2. Đối tượng được hưởng bồi thường và tái định cư gồm
3.2.3.3. Điều kiện để được bồi thường đất
3.2.3.4. Điều kiện để được bồi thường về tài sản trên đất
3.2.3.5. Các điều kiện không được bồi thường thiệt hại về đất
3.2.4. Giới thiệu khái quát 2 dự án nghiên cứu và văn bản pháp lý liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án
3.2.4.1. Dự án khu xây dựng đường Trường Chinh
3.2.4.2. Dự án xây dựng đường Nguyễn Văn Linh
3.2.5. Kết quả thực hiện cụ thể tại 2 dự án nghiên cứu
3.2.5.1. Bồi thường về đất
3.2.5.2. Bồi thường về tài sản
3.2.5.3. Ý kiến của người dân đối với giá bồi thường về đất và tài sản trên đất
3.2.5.4. Về tái định cư
3.2.5.5. Thực hiện chính sách hỗ trợ
3.2.6. Trách nhiệm của các tổ chức trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
3.2.7. Ảnh hưởng của việc thực hiện công tác GPMB đến đời sống của người dân
3.2.8. Đánh giá chung việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của 2 dự án
3.2.8.1. Một số thành công
3.2.8.2. Một số hạn chế
3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bồi thường, GPMB trong thời gian tới
3.3.1. Giải pháp về chính sách
3.3.2. Giải pháp về hiệu quả sử dụng đất
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan