[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn miền núi ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn miền núi ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết phải nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Giới hạn của đề tài
5. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
6. Những đóng góp mới của luận văn
7. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Đặc điểm việc làm ở nông thôn
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm lao động nông thôn
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm một số nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
1.2.2. Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn ở Việt Nam
1.2.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm của một số địa phương
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi đặt ra cho vấn đề nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng lao động nông thôn của huyện
3.2.1. Số lượng và cơ cấu lao động
3.2.2. Chất lượng lao động
3.3. Thực trạng việc làm cho lao động nông thôn của huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
3.3.1. Số lượng việc làm ở nông thôn của huyện
3.3.2. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn của huyện
3.4. Đánh giá công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi trên địa bàn huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang
3.4.1. Các chủ trương, chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
3.4.2. Các kết quả đạt được
3.4.3. Những hạn chế và nguyên nhân
Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020
4.2. Mục tiêu và phương hướng tạo việc làm cho người lao động giai đoạn 2011 - 2020
4.2.1. Mục tiêu tạo việc làm giai đoạn 2011-2010
4.2.2. Giải quyết việc làm phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
4.2.3. Giải quyết việc làm phải gắn với phát triển bền vững
4.2.4. Giải quyết việc làm phải gắn với không ngừng nâng cao chất lượng lao động
4.3. Phương hướng
4.3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện
4.3.2. Phương hướng giải quyết việc làm của huyện
4.4. Một số giải pháp chủ yếu
4.4.1. Các giải pháp về chính sách
4.4.2. Các giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan