[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Môđun Cohen - Macaulay chính tắc


[/kythuat]
[tomtat]
Môđun Cohen - Macaulay chính tắc
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1.      Vành và môđun Cohen – Macaulay
1.1.    Chiều Krull của môđun hữu hạn sinh
1.2.    Đa thức Hibert – Samuel
1.3.    Dãy chính quy và độ sâu của môđun hữu hạn sinh
1.4.    Vành môđun Cohen – Macaulay
2.      Môđun Cohen – Macaulay chính tắc
2.1.    Biểu diễn thứ cấp
2.2.    Dãy học chính quy chặt
2.3.    Môđun Cohen – Macaulay chính tắt
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan