[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu chung
3. Mục tiêu cụ thể
4. Yêu cầu của đề tài
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở pháp lý
1.1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn
1.2 Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất trên Thế giới, Việt Nam và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
1.2.1 Tổng quan về giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất.
1.2.2 Vai trò của công tác đấu giá quyền sử dụng đất
1.2.3. Kinh nghiệm về đấu giá quyền sử dụng đất tại một số nước trên thế giới
1.2.4. Một số vấn đề cơ bản về thị trường bất động sản và công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam.
1.2.5. Tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh Tuyên Quang.
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
2.4.2. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan: Tìm hiểu, thu thập, hệ thống hoá và kế thừa các tài liệu đã nghiên cứu hoặc có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
2.4.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
2.4.4. Phương pháp phân tích tổng hợp: Kết hợp các yếu tố định tính với định lượng, các vấn đề vi mô và vĩ mô trong phân tích, mô tả, so sánh và đánh giá quy trình, hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất.
2.4.5. Phương pháp chuyên gia:
2.4.6. Phương pháp xác định giá đất
2.5. Các tiêu chí xác định khi đấu giá QSD đất.
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến công tác đấu giá QSD đất.
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
3.1.4. Công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến đấu giá QSD đất.
3.2. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn giai đoạn 2010-2012.
3.2.1. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010
3.2.2. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2011
3.2.3. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012
3.2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
3.3. Hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Sơn trong giai đoạn 2010-2012
3.3.1. Hiệu quả về kinh tế
3.3.2. Hiệu quả về xã hội
3.3.3 Hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng đất đai
3.4. Những tồn tại trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất
3.4.1. Đối với công tác tổ chức
3.4.2. Đối với người tham gia đấu giá
3.4.3 Đối với công tác quản lý bất động sản và xây dựng đô thị
3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá QSD đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3.5.1. Giải pháp về chính sách trong đấu giá quyền sử dụng đất
3.5.2. Các giải pháp về kỹ thuật trong đấu giá quyền sử dụng đất
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan