[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng áp dụng công cụ thuế và phí trong quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng áp dụng công cụ thuế và phí trong quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở pháp lý
1.2. Các công cụ kinh tế trong Quản lý môi trường
1.2.1. Khái niệm các công cụ kinh tế
1.2.2. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
1.2.3. Thuế bảo vệ môi trường
1.2.4. Phí bảo vệ môi trường
1.2.5. Tình hình thực hiện thuế, phí bảo vệ môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.1.4. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp chuyên gia, khảo sát
2.3.3. Phương pháp tổng hợp số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.2. Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2005 đến nay.
3.2.1. Môi trường nước
3.2.2. Diễn biến ô nhiếm môi trường không khí
3.2.3. Môi trường đất
3.3. Công tác ban hành chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường của tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Công tác quản lý môi trường tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường được ban hành tại địa phương
3.3.3. Những tồn tại và hạn chế của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên
3.4. Đánh giá việc thực hiện các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường từ năm 2005 đến nay tại tỉnh Thái Nguyên
3.4.1. Công tác thu phí bảo vệ môi trường
3.4.1.3. Đối với hoạt động khai thác khoáng sản
3.4.2. Công tác thu thuế tài nguyên, thuế môi trường
3.4.3. Nhận xét chung về tình hình thu thuế, phí bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên
3.5. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện công cụ kinh tế trong quản lý môi trường tại tỉnh Thái Nguyên
3.5.1. Nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đế thu, quản lý sử dụng thuế, phí bảo vệ môi trường
3.5.2. Giải pháp về kỹ thuật
3.5.3. Giải pháp về truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn, hoạt động khai thác khoáng sản
3.5.4. Giải pháp về kinh tế
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan