[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu tổng quát
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
1.1.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới
1.1.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam
1.2. Nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.1. Khái quát về hiệu quả
1.2.2. Hiệu quả sử dụng đất
1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.3.1. Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên
1.2.3.2. Nhóm các yếu tố kinh tế, xã hội
1.2.3.3. Nhóm các yếu tố kinh tế, tổ chức
1.2.3.4. Biện pháp kỹ thuật canh tác
1.2.4. Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.3. Quan điểm về phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững
1.4. Xu hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá
1.4.1. Những xu hướng phát triển nông nghiệp trên Thế giới
1.4.2. Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam
1.5. Xác định các loại hình sử dụng đất bền vững
1.5.1. Loại hình sử dụng đất
1.5.2. Cơ sở đánh giá các loại hình sử dụng đất bền vững
1.6. Một số kết quả nghiên cứu đánh giá về sử dụng đất bền vững tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên
2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện
2.2.3. Đánh giá hiệu quả và lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
2.2.4. Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và giải pháp phát triển phù hợp cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Hàm Yên
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2.1. Điều tra số liệu thứ cấp
2.3.2.2. Điều tra số liệu sơ cấp
2.3.3. Phương pháp chuyên gia
2.3.4. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
2.3.5. Phương pháp tính hiệu quả các loại hình sử dụng đất
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hàm Yên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình, địa mạo
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.2.1. Tài nguyên đất
3.1.2.2. Tài nguyên nước
3.1.2.3. Tài nguyên khoáng sản
3.1.2.4. Tài nguyên rừng
3.1.2.5. Tài nguyên nhân văn
3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3.1. Dân số lao động
3.1.3.2. Tình hình kinh tế
3.1.3.3. Thực trạng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
3.1.3.4. Kinh tế công nghiệp
3.1.3.5. Kinh tế dịch vụ - du lịch
3.1.3.6. Thực trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên
3.2. Thực trạng sử dụng đất huyện Hàm Yên
3.2.1. Biến động sử dụng đất đai
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai
3.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Yên
3.3.1. Hiện trạng các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
3.3.2. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
3.3.2.1. Hiệu quả về kinh tế
3.3.2.2. Hiệu quả xã hội
3.3.2.3. Hiệu quả Môi trường
3.3.2.4. Đánh giá tổng hợp các loại hình sử dụng đất
3.4. Đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Yên
3.4.1. Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Hàm Yên
3.4.2. Quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
3.4.3. Đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
3.4.4. Đề xuất các giải pháp thực hiện
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan