[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm sắt và mangan trong nước thải khai thác than công ty TNHH một thành viên 618 và đề xuất phương án xử lý


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm sắt và mangan trong nước thải khai thác than công ty TNHH một thành viên 618 và đề xuất phương án xử lý
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận khoa học và pháp lý của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận khoa học của đề tài
1.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Tổng quan về Công ty TNHH MTV 618
1.2.1. Lịch sử hình thành
1.2.2. Tổ chức bộ máy
1.2.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
1.2.4. Công nghệ sản xuất
1.2.5. Nhu cầu sử dụng nước và xả thải của đơn vị
1.2.5.1. Nhu cầu sử dụng nước
1.2.5.2. Nhu cầu xả nước thải
1.3. Tổng quan về ô nhiễm sắt và mangan trong nước thải mỏ than hầm lò
1.3.1. Quy trình khai thác than hầm lò
1.3.2. Hiện trạng khai thác than hầm lò khu vực Quảng Ninh và hiện trạng xử lý nước thải
1.3.3. Sự hình thành nước thải trong quá trình khai thác than hầm lò
1.4. Vài nét về sắt và mangan
1.4.1. Vài nét về sắt
1.4.2. Vài nét về mangan
1.4.3. Vai trò của sắt và mangan trong sản xuất và đời sống
1.4.4. Tác hại của sắt và mangan đối với con người
1.5. Các phương pháp xử lý ô nhiễm sắt và mangan
1.5.1. Các phương pháp xử lý sắt
1.5.1.1. Xử lý sắt bằng phương pháp làm thoáng
1.5.1.2. Xử lý sắt bằng các chất ô xy hóa mạnh
1.4.1.3. Xử lý sắt bằng vôi
1.5.1.4. Các phương pháp xử lý sắt khác
1.5.2. Các phương pháp xử lý mangan
1.5.2.1. Ôxy hóa mangan bằng ôxy
1.5.2.2. Ôxy hóa mangan bằng điôxit clo
1.5.2.3. Ôxy hóa mangan bằng nước ôxy H2O2
1.5.2.4. Ôxy hóa mangan bằng ôzôn
1.5.2.5. Xử lý mangan bằng phương pháp sinh học
1.6. Hiện trạng xử lý sắt và mangan trong nước thải mỏ than hầm lò
1.7. Tác nhân ôxy hóa của nước ôxy và ôzôn và ứng dụng của chúng
1.7.1. Nước ôxy (H2O2 )
1.7.2. Ôzôn
1.8. Ảnh hưởng của sắt trong quá trình oxy hóa mangan
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu:
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực Đông Triều
2.2.2. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm sắt và mangan trong nước thải khai thác than hầm lò công ty TNHH MTV 618 – Đông Triều – Quảng Ninh
2.2.3. Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý nước thải mỏ công ty TNHH MTV 618
2.2.4. Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải có hàm lượng sắt, mangan cao và đề xuất phương án xử lý nước thải khai thác than hầm lò
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thống kê
2.3.2. Phương pháp đánh giá nhanh
2.3.3. Phương pháp khảo sát thực địa
2.3.4. Phương pháp so sánh
2.3.5. Phương pháp thực nghiệm
2.3.5.1. Phương pháp xác định sắt
2.3.5.2. Phương pháp xác định mangan
2.3.5.3. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của chất xúc tác trong quá trình o xy hóa sắt và mangan bằng tác nhân oxy tự do trong không khí
2.3.5.4. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của pH trong quá trình ô xy hóa sắt và mangan trong nước thải mỏ than bằng tác nhân nước ô xy (H2O2)
2.3.5.5. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của pH trong quá trình ô xy hóa sắt và mangan trong nước thải mỏ than bằng tác nhân nước ô zôn (O3)
2.3.6. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường có liên quan đến hoạt động sản xuất than của Công ty TNHH MTV 618
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình
3.1.3. Đặc điểm khí hậu
3.1.4. Điều kiện thủy văn
3.1.5. Tài nguyên thiên nhiên
3.1.6. Điều kiện kinh tế, xã hội
3.2. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải mỏ công ty TNHH MTV 618
3.2.1. Hiện trạng nước thải trước xử lý
3.2.2. Hiện trạng nước thải sau xử lý
3.3. Hiện trạng công nghệ xử lý nước thải mỏ công ty TNHH MTV 618
3.4. Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải có hàm lượng mangan lẫn sắt cao và đề xuất phương án xử lý
3.4.1. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến quá trình xử lý mangan trong nước thải mò than hầm lò
3.4.2. Kết quả khảo sát khả năng xử lý mangan của dung dịch nước oxy (H2O2)
3.4.3. Kết quả khảo sát khả năng xử lý mangan của ô zôn (O3)
3.4.4. Tổng hợp kết quả
3.4.5. Đề xuất công nghệ xử lý
TÀI LIỆU THAM KHẢO
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan