[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm Asen trong nước ngầm Hà Nội, ứng dụng vật liệu Hydroxit sắt III phế thải để hấp phụ Asen trong nước ngầm


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm Asen trong nước ngầm Hà Nội, ứng dụng vật liệu Hydroxit sắt III phế thải để hấp phụ Asen trong nước ngầm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
2.1. Mục tiêu tổng quát
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa
4.1. Ý nghĩa khoa học
4.2. Ý nghĩa thực tiễn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về asen
1.1.1. Giới thiệu về asen
1.1.2. Ô nhiễm asen
1.1.3. Xử lý Asen
1.2. Tổng quan về Hyđroxit sắt (III) phế thải trong bùn thải mạ
1.3. Tổng quan về phương pháp hấp phụ
1.3.1. Nguyên lý chung của phương pháp hấp phụ
1.3.2. Các đặc tính của chất hấp phụ
1.3.3. Khả năng hấp phụ asen của hyđroxit sắt
1.3.4. Một số chất hấp phụ đang sử dụng trong xử lý nước
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp kế thừa sử dụng tài liệu thứ cấp (số liệu thứ cấp)
2.4.2. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu
2.4.3. Phương pháp bố trí các thí nghiệm:
2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
2.4.5. Phương pháp đối chiếu với quy chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Hiện trạng Asen trong nước ngầm ở Hà nội
3.1.1. Thực trạng ô nhiễm Asen trong nước ngầm ở Hà Nội
3.1.2. Hiện trạng Asen trong nước ngầm Hà Nội
3.2. Xác định thành phần các chất có trong bùn thải mạ
3.3. Chế tạo vật liệu hấp phụ từ Hidroxyt sắt III phế thải.
3.4. Đánh giá khả năng hấp phụ Asen của vật liệu
3.4.1. Xác định thời gian tối ưu để hấp phụ Asen của vật liệu
3.4.2. Xác định pH tối ưu để hấp phụ Asen của vật liệu
3.4.3. Xác định phương pháp tối ưu để vật liệu hấp phụ Asen
3.4.4. Ứng dụng vật liệu vào mẫu thực tế
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan