[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Cơ sở lý luận về công tác giao và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư
1.2.1. Tầm quan trọng của công tác giao và cho thuê đất đối với các dự án đầu tư
1.2.2. Các quy định của nhà nước về giao đất và cho thuê đất đối với các dự án đầu tư
1.2.3. Mối quan hệ của công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư và hiệu quả sử dụng đất
1.2. 4. Các chỉ tiêu đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án
1.3. Tình hình quản lý đất đai trong nước và ngoài nước
1.3.1. Tình hình quản lý đất đai trên thế giới
1.3.2. Tình hình quản lý đất đai tại Việt Nam
1.4. Tình hình sử dụng đất đai của các tổ chức trong nước
1.4.1. Hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức trong cả nước
1.4.2. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức
1.4.3. Thực trạng công tác giao đất và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên cả nước
1.5. Chính sách đất đai của một số nước trên thế giới
1.5.1. Chính sách đất đai của Trung Quốc
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn ảnh hưởng đến việc sử dụng đất
2.3.2. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013
2.3.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2.3.4. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013
2.3.5. Tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tăng cường công tác quản lý giao và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2. Tài liệu sơ cấp
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013
3.2.1. Quy trình thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3.2.2. Kết quả giao đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013
3.2.3. Kết quả công tác cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 – 2013
3.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3.3.1. Tình hình chấp hành pháp Luật Đất đai của các tổ chức
3.3.2. Công tác kiểm tra việc sử dụng đất sau khi được giao đất, cho thuê đất
3.4. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2013
3.5. Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất từ phía các doanh nghiệp
3.5. Tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tăng cường công tác quản lý giao và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất
3.5.1. Những tồn tại
3.5.2. Nguyên nhân của những tồn tại
3.5.3. Những giải pháp để tăng cường công tác quản lý giao và cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan