[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu đầu tư tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2013, định hướng đến năm 2020


[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu đầu tư tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2013, định hướng đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ
1.1. Cơ cấu đầu tư
1.1.1. Khái niệm cơ cấu đầu tư
1.1.2. Phân loại cơ cấu đầu tư
1.1.3. Cơ cấu đầu tư hợp lý
1.2. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư
1.2.1. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu đầu tư
1.2.2. Tính tất yếu của chuyển dịch cơ cấu đầu tư
1.2.3. Tác động của chuyển dịch cơ cấu đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu đầu tư
1.3.1. Nhân tố về điều kiện tự nhiên
1.3.2. Nhân tố về nguồn nhân lực
1.3.3. Nhân tố về vốn đầu tư
1.3.4. Nhân tố về môi trường pháp lý và chính sách
1.3.5. Nhân tố về công nghệ và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ
1.3.6. Các xu hướng tác động của nền kinh tế thế giới
1.3.7. Các nhân tố khác
1.4. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chuyển dịch cơ cấu đầu tư
1.4.1. Hàn Quốc
1.4.2. Đài Loan
1.4.3. Ấn Độ và Trung Quốc
1.4.4. Các nước ASEAN
1.4.5. Thành phố Đà Nẵng
1.4.6. Tỉnh Bắc Kạn
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở phương pháp luận
2.1.2. Những phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.1.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.1.2.2. Phương pháp tổng hợp tài liệu
2.1.2.3. Phương pháp phân tích tài liệu
2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu đầu tư
2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển dịch cơ cấu đầu tư ngành giữa hai thời kỳ
2.2.2. Hệ số ICOR (Incremental Capital – Output Ratio)
Chương 3: THỰC TRẠNG CƠ CẤU ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2005 - 2013
3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Những thuận lợi và khó khăn của tỉnh Thái Nguyên trong chuyển dịch cơ cấu đầu tư
3.2.1. Những thuận lợi
3.2.2. Những khó khăn
3.3. Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2005- 2013
3.3.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế và trong nội bộ ngành
3.3.1.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế
3.3.1.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu đầu tư trong nội bộ ngành
3.3.2. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu đầu tư
3.4. Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết
3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Chương 4: GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020
4.1. Bối cảnh trong và ngoài tỉnh tác động đến chuyển dịch cơ cấu đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên
4.2. Dự báo kịch bản chuyển dịch cơ cấu đầu tư, xác định tổng vốn đầu tư và nguồn huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
4.2.1. Dự báo kịch bản chuyển dịch cơ cấu đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
4.2.2. Nguồn huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế Thái Nguyên đến năm 2020
4.3. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư theo ngành kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
4.3.1. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
4.3.1.1. Ngành nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản
4.3.1.2. Ngành công nghiệp – xây dựng
4.3.1.3. Ngành dịch vụ
4.3.2. Giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trong nội bộ ngành kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
4.3.2.1. Ngành nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản
4.3.2.2. Ngành công nghiệp
4.3.2.3. Ngành dịch vụ
4.4. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan