[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng mô hình DPSIR xây dựng chỉ thị môi trường khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng mô hình DPSIR xây dựng chỉ thị môi trường khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Mục tiêu cụ thể
4. Yêu cầu của đề tài
5. Ý nghĩa của đề tài
5.1. Ý nghĩa khoa học
5.2. Ý nghĩa thực tiễn
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở pháp lý
1.1.1. Cơ sở pháp lý
1.1.2. Một số khái niệm
1.2. Tổng quan về mô hình DPSIR
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển mô hình DPSIR
1.2.2. Mô hình DPSIR
1.2.3. Ứng dụng mô hình DPSIR trong xây dựng chỉ thị môi trường
1.2.4. Vai trò và ý ngĩa của việc xây dựng chỉ thị môi trường
1.2.5. Tình hình ứng dụng mô hình DPSIR trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.5.1. Tình hình ứng dụng mô hình DPSIR trên thế giới
1.2.5.2. Tình hình ứng dụng mô hình DPSIR ở Việt Nam
1.3. Giới thiệu về khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
1.3. Tình hình môi trường khu vực xã Phú Lâm
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin
2.4.2. Phương pháp phân tích, thống kê, xử lý số liệu
2.4.3. Phương pháp kế thừa
2.4.4. Phương pháp tổng hợp, đánh giá
2.4.5. Phương pháp ứng dụng mô hình DPSIR để xây dựng chỉ thị môi trường
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình và thổ nhưỡng
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.1.5. Tài nguyên thiên nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Điều kiện kinh tế
3.1.2.2. Điều kiện xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.3.1. Thuận lợi
3.1.3.2. Khó khăn
3.2. Phân tích mô hình DPSIR cho khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm
3.2.1. Các động lực (D – Driving force) chi phối tới môi trường khu vực nghiên cứu.
3.2.1.1. Trình độ dân trí
3.2.1.2. Dân số
3.2.1.3. Du lịch, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng
3.2.1.4. Thành phần kinh tế
3.2.2. Những áp lực (P – Pressure) từ các động lực đến môi trường khu vực nghiên cứu
3.2.2.1. Trình độ dân trí
3.2.2.2. Dân số
3.2.2.3. Du lịch, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng
3.2.2.4. Nông nghiệp
3.2.3. Hiện trạng môi trường (S – State) khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm
3.2.3.1. Hiện trạng môi trường nước
3.2.3.2. Hiện trạng môi trường đất
3.2.3.3. Hiện trạng môi trường không khí
3.2.4. Phân tích tác động (I – Impact) ô nhiễm môi trường khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm
3.2.4.1. Tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người
3.2.4.2. Tác động ô nhiễm môi trường đến các vấn đề kinh tế - xã hội
3.2.4.3. Tác động ô nhiễm môi trường đối với các hệ sinh thái
3.2.5. Phân tích các đáp ứng (R - Response) của xã hội và con người nhằm giảm thiểu các tác động áp lực gây lên môi trường
3.3. Xây dựng bộ chỉ thị môi trường cho khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm
3.3.1. Các chỉ thị về động lực (D) phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ du lịch gây áp lực đối với môi trường
3.3.2. Các chỉ thị về áp lực (P)
3.3.3. Các chỉ thị về hiện trạng ( S) môi trường
3.3.4. Các chỉ thị về tác động (I) của ô nhiễm môi trường
3.3.5. Các chỉ thị đáp ứng (R) của nhà nước xã hội và con người nhằm giảm thiểu các tác động áp lực gây lên môi trường
3.3.6. Tổng hợp chỉ thị môi trường khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm
3.4. Đề xuất một số giải pháp về quản lý, bảo vệ môi trường và phát triền bền vững khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm
3.4.1. Giải pháp về quản lý
3.4.2. Giải pháp về kinh tế - xã hội
3.4.3. Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục và đào tạo
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan