[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu tổng quát
3. Mục tiêu cụ thể
4. Yêu cầu
5. Ý nghĩa
Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận và pháp lý của phát triển hệ thống điểm dân cư
1.1.1. Khái niệm và tiêu chí phân loại điểm dân cư
1.1.2. Những quy định về quản lý, quy hoạch xây dựng và phát triển khu dân cư
1.2. Thực trạng và xu thế phát triển hệ thống điểm dân cư một số nước trên thế giới
1.2.1. Các nước châu Âu
1.2.2. Khu vực Châu Á
1.3. Tổng quan về phát triển khu dân cư ở Việt Nam
1.3.1. Khái quát chung
1.3.2. Quá trình hình thành các quần cư - điểm dân cư nông thôn
1.3.3. Phân bố không gian các điểm dân cư truyền thống
1.3.4. Một số hình thức bố cục của các điểm dân cư truyền thống
1.3.5. Thực trạng kiến trúc cảnh quan khu dân cư nông thôn
1.3.6. Một số định hướng phát triển điểm dân cư
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu
2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.3.3. Phương pháp phân loại điểm dân cư
2.3.4. Phương pháp chuyên gia
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lộc Hà
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.2. Tình hình sử dụng đất của huyện Lộc Hà
3.2.1. Tình hình quản lý sử dụng đất của huyện Lộc Hà
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất huyện Lộc Hà năm 2012
3.2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế xã hội tác động đến việc hình thành và phát triển các điểm dân cư
3.3. Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện
3.3.1. Thực trạng điểm dân cư huyện Lộc Hà
3.3.2. Phân loại hệ thống điểm dân cư
3.3.3. Thực trạng kiến trúc, cảnh quan trong xây dựng và phát triển điểm dân cư
3.4. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Lộc Hà đến năm 2020
3.4.1. Các dự báo cho định hướng phát triển quy hoạch hệ thống điểm dân cư
3.4.2. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư
3.4.3. Giải pháp
3.4.3.1. Giải pháp về chủ trương, chính sách
3.4.3.2. Giải pháp về quy hoạch
3.4.3.3. Biện pháp huy động vốn đầu tư
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan