[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tuyển chọn một số giống sắn mới và nghiên cứu một số biện pháp thâm canh cho giống sắn tại Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Tuyển chọn một số giống sắn mới và nghiên cứu một số biện pháp thâm canh cho giống sắn tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Yêu cầu nghiên cứu
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ sắn trên thế giới và Việt Nam
1.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới
1.1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam
1.2. Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống sắn trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình nghiên cứu giống sắn trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu giống sắn ở Việt Nam
1.3. Tình hình nghiên cứu về một số biện pháp kỹ thuật thâm canh sắn ở trên thế giới và trong nước có liên quan đến đề tài
1.3.1. Tình hình nghiên cứu thời vụ trồng và thu hoạch sắn
1.3.2. Tình hình nghiên cứu mật độ và khoảng cách trồng sắn trên thế giới và trong nước
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.5. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu của 5 giống sắn mới tham gia thí nghiệm tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2013
3.1.1. Tỷ lệ mọc mầm và thời gian mọc mầm của 5 giống sắn
3.1.2. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của 5 giống sắn
3.1.3. Tốc độ ra lá của 5 giống sắn
3.1.4. Tuổi thọ lá của 5 giống sắn
3.1.5. Đặc điểm nông sinh học của 5 giống sắn
3.1.6. Các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và chất lượng của 5 giống sắn
3.1.7. Hoạch toán hiệu quả kinh tế của 5 giống sắn
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến giống sắn mới KM414 tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2013 - 2014
3.2.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng tỷ lệ mọc mầm và thời gian mọc mầm của giống sắn KM414
3.2.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của giống sắn KM414
3.2.3. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tốc độ ra lá của giống sắn KM414
3.2.4. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tuổi thọ lá của giống sắn KM414
3.2.5. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến đặc điểm nông sinh học của giống sắn KM414
3.2.6. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất, chất lượng và các yếu tố cấu thành năng suất của giống sắn KM414
3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến giống sắn mới KM414 tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2013
3.3.1. Ánh hưởng của mật độ trồng đến tỷ lệ mọc mầm và thời gian mọc mầm của giống sắn KM414
3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của giống sắn KM414
3.3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tốc độ ra lá của giống sắn KM414
3.3.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tuổi thọ lá của giống sắn KM414
3.3.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến đặc điểm nông sinh học của giống sắn KM414
3.3.6. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất, chất lượng và các yếu tố cấu thành năng suất của giống sắn KM414
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan