[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN
1.1. Cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước
1.1.1. Ngân sách Nhà nước và hệ thống ngân sách Nhà nước
1.1.2. Ngân sách Nhà nước cấp huyện
1.2. Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện
1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc quản lý ngân sách cấp huyện
1.2.2. Nội dung quản lý ngân sách cấp huyện
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện
1.3.1. Điều kiện tự nhiên
1.3.2. Trình độ phát triển kinh tế
1.3.3. Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật quản lý ngân sách Nhà nước cấp huyện
1.3.4. Năng lực, trình độ tổ chức quản lý và trang thiết bị của cơ quan thực hiện quản lý ngân sách cấp huyện
1.4. Cơ sở thực tiễn của quản lý NSNN và bài học kinh nghiệm đối với huyện Yên Sơn
1.4.1. Một số kinh nghiệm quản lý ngân sách trên thế giới 
1.4.2. Một số kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước của Việt Nam
1.4.3. Bài học rút ra về quản lý ngân sách nhà nước cho huyện Yên Sơn
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN YÊN SƠN GIAI ĐOẠN 2009 - 2013
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Sơn
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng thu, chi ngân sách nhà nước huyện Yên Sơn giai đoạn 2009 - 2013
3.2.1. Về thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Sơn
3.2.2. Chi ngân sách huyện Yên Sơn
3.3. Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Sơn giai đoạn 2009 - 2013
3.3.1. Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước huyện Yên Sơn
3.3.2. Thực trạng quản lý quy trình ngân sách nhà nước huyện Yên Sơn
3.3.3. Công tác kiểm tra, thanh tra trong quản lý ngân sách Nhà nước huyện Yên Sơn
3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý ngân sách huyện Yên Sơn giai đoạn 2009- 2013
3.4.1. Kết quả đạt được
3.4.2. Những hạn chế, bất cập
3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN YÊN SƠN
4.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Sơn
4.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và của huyện Yên Sơn
4.1.2. Phương hướng đổi mới quản lý NSNN huyện Yên Sơn
4.1.3. Quan điểm đổi mới NSNN huyện Yên Sơn
4.2. Giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Sơn
4.2.1. Đổi mới quản lý thu ngân sách
4.2.2. Đổi mới công tác chi ngân sách
4.2.3. Tiếp tục đổi mới phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước
4.2.4. Công khai, minh bạch thu chi NSNN
4.2.5. Hoàn thiện quy trình lập, chấp hành và quyết toán NSNN
4.2.6. Hoàn thiện bộ máy và cán bộ quản lý ngân sách Nhà nước
4.2.7. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra NSNN
4.2.8. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các đối tượng quản lý ngân sách
4.2.9. Hoàn thiện hệ thống thông tin, phương tiện quản lý ngân sách
4.3. Kiến nghị các điều kiện thực hiện giải pháp
4.3.1. Kiến nghị đối với Trung ương
4.3.2. Kiến nghị đối với tỉnh
4.3.3. Kiến nghị đối với huyện
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan