[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU BHXH BẮT BUỘC
1.1. Lý luận cơ bản về BHXH bắt buộc
1.1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của BHXH
1.1.2. Chức năng của BHXH bắt buộc
1.1.3. Đối tượng BHXH bắt buộc
1.1.4. Hệ thống các chế độ trong BHXH bắt buộc
1.1.5. Quỹ bảo hiểm xã hội
1.2. Thu và Quản lý thu BHXH bắt buộc
1.2.1. Thu BHXH
1.2.2. Quản lý thu BHXH
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu BHXH nói chung và công tác thu BHXH ở DNNQD nói riêng
1.3.1. Cơ chế thu BHXH ở một số nước trên thế giới
1.3.2. Những bài học rút ra từ kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm xã hội của các nước trên thế giới
1.4. Hệ thống các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.4.1. Đặc điểm của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu số thu BHXH
2.3.2. Chỉ tiêu số lượng lao động
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Giới thiệu chung về bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ
3.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Đại Từ
3.1.2. Vài nét về cơ quan BHXH huyện Đại Từ
3.2. Thực trạng quản lý thu BHXH đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Tổ chức thu
3.2.2. Lập kế hoạch thu
3.2.3. Quy trình thu
3.2.4. Quản lý tiền thu
3.3. Kết quả thu BHXH của khu vực ngoài quốc doanh tại BHXH huyện Đại Từ giai đoạn năm 2010 - 2013 và số người tham gia
3.3.1. Số đơn vị và số lao động tham gia BHXH
3.3.2. Số tiền thu
3.3.3. Tình hình nợ đọng
3.4. Đánh giá chung về công tác thu BHXH bắt buộc của khối DNNQD tại BHXH huyện Đại Từ trong giai đoạn 2010-2013
3.4.1. Ưu điểm
3.4.2. Tồn tại
3.4.3. Nguyên nhân của tồn tại
Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Mục tiêu, phương hướng tăng cường công tác quản lý thu BHXH đối với các DNNQD trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
4.2. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện tốt công tác thu BHXH của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại BHXH huyện Đại Từ
4.2.1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH
4.2.2. Quản lý tốt đối tượng tham gia BHXH của khối DNNQD
4.2.3. Hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu BHXH
4.2.4. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ thu
4.2.5. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chế độ BHXH, đốc nợ tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; xử lý nghiêm đối tượng vi phạm
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước
4.3.2. Đối với BHXH Việt Nam
4.3.3. Với các sở có liên quan
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan