[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
5. Giả thuyết khoa học
6. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC SINH THPT
1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm
1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục
1.2.2. Văn hóa, văn hóa ứng xử
1.2.3. Học sinh THPT
1.2.4. Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT
1.3. Một số vấn đề về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT
1.3.1. Một số đặc điểm của học sinh THPT
1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT
1.3.3. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT
1.3.4. Các con đường giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT
1.4. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT
1.4.1. Mục tiêu quản lý giáo dục văn hóa ứng xử
1.4.2. Quản lý việc xây dựng kế hoạch GD VHƯX
1.4.3. Xây dựng bộ máy quản lý GD VHƯX cho học sinh
1.4.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch GD VHƯX cho học sinh
1.4.5. Chỉ đạo các hoạt động giáo dục văn hoá ứng xử cho HS
1.4.6. Quản lý việc kiểm tra đánh giá
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Vài nét khái quát về các trường THPT thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
2.2. Thực trạng giáo dục văn hoá ứng xử học sinh các trường THPT thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh các trường THPT thành phố Vĩnh Yên về giáo dục văn hóa ứng xử
2.2.2. Thực trạng giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT thành phố Vĩnh Yên
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT thành phố Vĩnh Yên
2.3.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch quản lý GDVHUX cho học sinh các trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.2. Thực trạng tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho hịc sinh các trường THPT thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.3. Th, đánh giá hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với mục tiêu GD và đào tạo của nhà trường
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.2. Biện pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS về GD VHƯX cho HS
3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hóa công tác quản lý GD VHƯX cho HS
3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia GD VHƯX cho HS
3.2.4. Biện pháp 4: Chỉ đạo phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia quản lý GD VHƯX cho học sinh
3.2.5. Biện pháp 5: Đa dạng hoá hoạt động giáo dục văn hoá ứng xử
3.2.6. Biện pháp 6: Huy động các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, các điều kiện cho các hoạt động giáo dục văn hoá ứng xử
3.2.7. Biện pháp 7: Tăng cường kiểm tra, đánh giá; khuyến khích HS tự kiểm tra, tự đánh giá; xây dựng và thực hiện quy chế khen thưởng và trách phạt rõ ràng, hợp lý
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm các biện pháp
3.4.1. Kết quả khảo nghiệm biện pháp theo ý kiến đánh giá của chuyên gia
3.4.2. Nhận xét
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan