[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT CẤP HUYỆN
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm quản lý
1.2.2. Khái niệm bồi dưỡng
1.2.3. Quản lý bồi dưỡng
1.2.4. Lý luận chính trị
1.2.5. Quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị
1.3. Bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm BDCT cấp huyện
1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm BDCT cấp huyện
1.3.2. Các thành tố của quá trình bồi dưỡng LLCT
1.4. Quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại Trung tâm BDCT cấp huyện
1.4.1. Nội dung quản lý bồi dưỡng
1.4.2. Các chủ thể quản lý quá trình bồi dưỡng
1.4.3. Yêu cầu khách quan của quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại các Trung tâm BDCT cấp huyện
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT CẤP HUYỆN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Khái quát chung về các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.1. Sơ lược về tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.2. Khái quát chung về các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
2.2. Thực trạng bồi dưỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT của tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Khái quát về khảo sát Trung tâm BDCT cấp huyện
2.2.2. Thực trạng về nội dung bồi dưỡng LLCT
2.2.3. Thực trạng về phương pháp bồi dưỡng LLCT
2.2.4. Thực trạng về hình thức bồi dưỡng LLCT
2.3. Thực trạng quản lý bồi dưỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT của tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.1. Thực trạng quản lý việc thực hiện mục tiêu bồi dưỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.2. Thực trạng quản lý việc thực hiện công tác lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.3. Thực trạng quản lý việc đổi mới phương pháp bồi dưỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.4. Thực trạng quản lý hình thức bồi dưỡng vào hoạt động BDLLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.5. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá bồi dưỡng học viên
2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý bồi dưỡng LLCT cho học viên tại Trung tâm BDCT
2.4.1. Ưu, nhược điểm công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.2. Nguyên nhân dẫn đến ưu điểm và hạn chế trên
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG LLCT CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT CẤP HUYỆN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Định hướng đề xuất biện pháp
3.1.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2. Các biện pháp
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp đối với công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT tại TTBDCT theo hướng hiệu quả, thiết thực
3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giữa các ngành và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở
3.2.3. Biện pháp 3: Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, vận dụng phương pháp mới trong công tác bồi dưỡng LLCT tại Trung tâm BDCT
3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên kiêm chức
3.2.5. Biện pháp 5: Đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được duyệt hàng năm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT tại Trung tâm
3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa công cụ và phương tiện dạy học, đưa công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học tại Trung tâm
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng LLCT tại Trung tâm BDCT cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan