[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Tuân Chính huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Tuân Chính huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Đất đai là tài nguyên quan trọng của quốc gia, tất cả các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người, của các ngành nghề đều cần có đất. Nhu cầu của con người ngày càng tăng trong khi quỹ đất của mỗi quốc gia, mỗi địa phương là có hạn. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai để đảm bảo quỹ đất được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và phát huy được hết thế mạnh của đất đai là việc làm quan trọng và thực sự cần thiết.
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai là định hướng quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin là điều kiện cần thiết để đáp ứng được các mục tiêu quản lý nhà nước về đất đai theo hướng phát triển bền vững . Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định, tuy nhiên còn nhiều điểm bất cập cần phải có một chiến lược dài hạn với các mục tiêu và phương pháp cụ thể để có thể có được một cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình hiện đại, thông suốt từ cấp trung ương đến cấp địa phương và là một trong những công cụ quản lý chính của ngành.[8]
Từ năm 1994 đã bắt đầu có các dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho lĩnh vực quản lý đất đai. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 179/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Trong quyết định 179 đã đưa ra 4 mục tiêu chủ yếu và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường nói chung và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nói riêng là một trong các nhiệm vụ cơ bản nhất. [14]

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan