[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu so sánh giống và một số biện pháp kĩ thuật cho giống hoa lily triển vọng tại Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu so sánh giống và một số biện pháp kĩ thuật cho giống hoa lily triển vọng tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu phát triển hoa lily ở Thái Nguyên
1.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu so sánh giống
1.1.2. Cơ sở khoa học và chức năng sinh lí của canxi đối với hoa lily
1.1.3. Cơ sở khoa học của việc sử dụng Ca(NO3)2 phòng chống bệnh cháy lá sinh lý cho hoa lily
1.1.4. Cơ sở khoa học của việc trồng hoa lily trong giá thể
1.2. Cơ sở thực tế
1.3. Đặc điểm thực vật học, đặc điểm sinh trưởng phát dục và yêu cầu ngoại ảnh của hoa lily
1.3.1. Đặc điểm thực vật học
1.3.1.1. Thân vẩy
1.3.1.2. Rễ
1.3.1.3. Lá
1.3.1.4. Củ con và mầm hạt
1.3.1.5. Hoa
1.3.1.6. Quả
1.3.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục
1.3.2.1. Đặc điểm của thân vảy (củ giống)
1.3.2.2. Đặc điểm sinh trưởng thân
1.3.2.3. Đặc điểm phát dục
1.3.3. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh
1.3.3.1. Nhiệt độ
1.3.3.2. Ánh sáng
1.3.3.3. Nước
1.3.3.4. Không khí
1.3.3.5. Đất
1.3.3.6. Phân bón
1.4. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa lily trên thế giới và Việt Nam
1.4.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa lily trên thế giới
1.4.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa lily ở Việt Nam
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.3. Phạm vi nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.6. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.6.1. Các chỉ tiêu về hình thái
2.6.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển
2.6.3. Năng suất và chất lượng hoa
2.6.4. Tình hình sâu bệnh hại
2.6.5. Hiệu quả kinh tế
2.7. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng 1 số giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.1. Thời gian nảy mầm của các giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của các giống lily tại Thái Nguyên
3.1.2.1. Động thái tăng trưởng chiều cao của các giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.2.2. Động thái ra lá của các giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.3. Đặc điểm hình thái thân lá của các giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.4. Thời gian sinh trưởng của các giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.5. Các giai đoạn phát triển của các giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.6. Năng suất, chất lượng hoa các giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.7. Theo dõi tình hình sâu bệnh hại các giống hoa lily tại Thái Nguyên
3.1.8. Hạch toán kinh tế các giống hoa lily tại Thái nguyên
3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ phun Ca(NO3) đến khả năng phòng chống bệnh cháy lá sinh lý giống hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.2.1 Ảnh hưởng của nồng độ phun Ca(NO3)2 đến sinh trưởng và phát triển của hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.2.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ phun Ca(NO3)2 đến động thái tăng trưởng chiều cao của hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.2.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ phun Ca(NO3)2 đến động thái ra lá
3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ phun Ca(NO3)2 đến thời gian sinh trưởng của hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ phun Ca(NO3)2 đến các giai đoạn phát triển hoa của hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.2.4. Ảnh hưởng của nồng độ phun Ca(NO3)2 đến chất lượng hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.2.5. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến tình hình sâu bệnh hại
3.2.6. Ảnh hưởng của sử dụng Ca(NO3)2 đến hiệu quả kinh tế hoa lily
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể đến sinh trưởng phát triển của giống hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.3.1. Ảnh hưởng của giá thể đến sức nảy mầm của hoa lily.
3.3.2. Ảnh hưởng của giá thể đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của lily Sorbonne
3.3.2.1. Ảnh hưởng của giá thể đến động thái tăng trưởng chiều cao của lily Sorbonne
3.3.2.2. Ảnh hưởng của giá thể đến động thái ra lá của hoa lily Sorbonne tại TN
3.3.3. Ảnh hưởng của giá thể đến thời gian sinh trưởng của hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.3.4. Ảnh hưởng của giá thể đến các giai đoạn phát triển hoa của hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.3.5. Ảnh hưởng của giá thể đến chất lượng hoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.3.5.1. Đặc điểm hình thái và chất lượng hoa
3.3.5.2. Ảnh hưởng của giá thể đến độ bền của hoa
3.3.6. Ảnh hưởng của giá thể đến tình hình sâu bệnhhoa lily Sorbonne tại Thái Nguyên
3.3.7. Sơ bộ hạch toán thu chi các loại giá thể trồng hoa lily
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan