[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích yêu cầu của đề tài
2.1. Mục đích của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.1. Tình hình sản xuất na
1.2.2. Một số nghiên cứu về kỹ thuật đốn tỉa
1.2.3. Chăm sóc vườn, trồng cây phủ đất và cây trồng xen
1.2.4. Nghiên cứu về dinh dưỡng và bón phân
1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3.1. Nghiên cứu về nguồn gốc và phân bố của cây na
1.3.2. Phân loại và các giống na hiện nay đang trồng
1.3.3. Những nghiên cứu nhằm thúc đẩy sinh trưởng, ra hoa, đậu quả và tăng năng suất na
1.3.4. Nghiên cứu về phòng trừ sâu bệnh
1.3.5. Nghiên cứu na ở Lạng Sơn
1.4. Điều tra đánh giá thực trạng sản xuất na ở Hữu Lũng
1.5. Đánh giá chung  
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Vật liệu nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng na.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả điều tra đánh giá các biện pháp kỹ thuật sản xuất na ở Hữu Lũng - Lạng Sơn.
3.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội có ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp ở Hữu Lũng, Lạng Sơn
3.1.2. Tình hình sản xuất Na ở Hữu Lũng
3.2. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn
3.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật bón phân NPK Đầu trâu cho cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.
3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật tắt tỉa đối với cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.
3.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 tới tỷ lệ đậu quả và năng suất na
3.2.4. Kết quả nghiên cứu bao quả đối với na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan