[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của 15 cây chè Trung du búp tím tại Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của 15 cây chè Trung du búp tím tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
4. Phạm vi nghiên cứu
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Nguồn gốc, phân loại và sự phân bố cây chè
1.2.1. Nguồn gốc cây chè
1.2.2. Phân loại cây chè
1.2.3. Sự phân bố của cây chè
1.2.4. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây chè
1.3. Tình hình sản xuất, nghiên cứu chè trên Thế giới và trong nước
1.3.1. Tình hình sản xuất, nghiên cứu chè trên Thế giới
1.3.1.1. Tình hình sản xuất
1.3.1.2. Tình hình nghiên cứu chè trên Thế giới
1.3.2. Tình hình sản xuất, nghiên cứu chè ở Việt Nam
1.3.2.1. Tình hình sản xuất chè ở Việt Nam
1.3.2.2. Tình hình sản xuất chè ở Thái Nguyên
1.3.2.3. Tình hình nghiên cứu chè ở Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Thời gian địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp điều tra tuyển chọn cây chè Trung du đầu dòng
2.3.3. Nghiên cứu đánh giá, khả năng nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành của cây chè Trung du ưu tú
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, khí hậu thời tiết của tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình,đất đai
3.1.2.1. Địa hình
3.1.2.2. Đất đai
3.1.3. Ảnh hưởng của thời tiết Thái Nguyên đến cây chè
3.2. Kết quả tuyển chọn cây chè Trung du
3.2.1. Kết quả tuyển chọn cây chè Trung du ưu tú
3.2.2. Đặc điểm hình thái của cây chè Trung du
3.2.3. Đặc điểm sinh trưởng của các cây chè Trung du ưu tú
3.2.4. Chất lượng chè nguyên liệu và thành phẩm của các cây chè Trung du
3.2.4.1. Kết quả phân tích thành phần hóa sinh búp chè của các cây chè Trung du
3.2.4.2. Kết quả đánh giá chất lượng chè xanh thành phẩm của 16 cây chè Trung du
3.3. Kết quả nghiên cứu khả năng nhân giống của các cây chè Trung du
3.3.1. Tỷ lệ ra mô sẹo của các cây chè Trung du
3.3.2. Tỷ lệ ra rễ của các cây chè Trung du
3.3.3. Tỷ lệ nẩy mầm của các cây chè Trung du
3.3.4. Khả năng cung cấp hom giống, tỷ lệ sống và tỷ lệ xuất vườn của các cây chè Trung du khi giâm cành
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan