[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.3. Phạm vi nghiên cứu
2.3.1. Phạm vi về không gian
2.3.2. Phạm vi về thời gian
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm tín dụng, tín dụng nông thôn và hệ thống tín dụng nông thôn
1.1.2. Bản chất, chức năng và hình thức tín dụng
1.1.3. Vai trò của vốn tín dụng đối với kinh tế hộ nông dân
1.1.4 Tổng quan về hoạt động ủy thác tín dụng của hội phụ nữ
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Hệ thống tín dụng nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới
1.2.2. Hệ thống tín dụng nông thôn ở Việt Nam
1.2.3. Tổng quan về ngân hàng chính sách xã hội
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nôi dung nghiên cứu
2.2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2.2. Tổng quát về tín dụng nông thôn và ủy thác tín dụng
2.2.3. Thực trạng hoạt động ủy thác tín dụng của Hội LHPN huyện Phú Lương
2.2.4 Giải pháp hoàn thiện hoạt động ủy thác tín dụng Hội LHPN huyện Phú Lương
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Chọn điểm và mẫu khảo sát
2.3.2. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu
2.3.3. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng của hộ sản xuất
2.3.4. Phân tích và xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm tự nhiên và đặc điểm KT - XH của huyện Phú Lương
3.2. Tình hình hoạt động tín dụng nông thôn và ủy thác tín dụng của ngân hàng CSXH huyện Phú Lương
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng CSXH huyện Phú Lương
3.2.2. Phương thức ủy thác tín dụng thông qua tổ chức chính trị
3.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của NHCSXH Phú Lương
3.2.4. Tình hình ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội
3.2.5. Quy chế hoạt động tín dụng- tiết kiệm cuả NHCSXH
3.3. Tình hình tổ chức và hoạt động ủy thác tín dụng của hội phụ nữ huyện Phú Lương
3.3.1. Nhân sự
3.3.2. Hoạt động ủy thác tín dụng của Hội LHPN Phú Lương
3.4. Phân tích tác động của hoạt động ủy thác tín dụng đến phát triển nông thôn
3.4.1. Đối với Kinh tế - xã hội
3.4.2. Đối với môi trường trong nông thôn
3.5. Phân tích tác động của hoạt động ủy thác tín dụng đến tổ chức Hội
3.6. Tình hình thực hiện vay vốn của các hộ nông dân chung và tại nơi điều tra
3.6.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội của hộ tham gia tín dụng
3.6.2. Tình hình vay vốn của các hộ điều tra
3.7. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động ủy thác tín dụng đến hộ nông dân
3.7.1. Hiệu quả sử dụng vốn của các hộ vay
3.7.2. Nhận thức người dân
3.7.3. Những khó khăn và thuận lợi của các hộ dân khi tham gia vay vốn
3.8. Thuận lợi và khó khăn trong công tác ủy thác tín dụng
3.8.1. Thuận lợi
3.8.2. Khó khăn
3.9. Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ủy thác tín dụng cho Hội LHPN huyện Phú Lương
3.9.1. Giải pháp chung
3.9.2. Nhóm giải pháp đối với cán bộ Hội và tổ trưởng tổ TK&VV
3.9.3. Về chính sách tín dụng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan