[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ cấy tới sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa tại Cao Bằng


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ cấy tới sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa tại Cao Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học
1.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu lúa trên Thế giới
1.2.1. Tình hình sản xuất lúa trên Thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu giống lúa trên thế giới
1.3. Tình hình sản xuất, nghiên cứu lúa ở trong nước
1.3.1. Tình hình sản suất lúa ở Việt Nam
1.3.2. Tình hình nghiên cứu giống lúa trong nước
1.4. Tình hình nghiên cứu về thời vụ gieo cấy lúa trên thế giới và Việt Nam
1.4.1. Ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy lúa
1.4.2.Tình hình nghiên cứu về thời vụ gieo cấy trên thế giới
1.4.3.Tình hình nghiên cứu về thời vụ gieo cấy ở Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thí nghiệm 1
2.2.2. Thí nghiệm 2
2.3. Kỹ thuật chăm sóc
2.3.1. Ngâm, ủ và làm mạ
2.3.2. Làm đất, cấy
2.3.3. Biện pháp chăm sóc
2.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.4.1. Chỉ tiêu chất lượng mạ
2.4.2. Chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng, phát triển
2.4.3. Khả năng đẻ nhánh
2.4.4. Một số đặc điểm nông học của các giống lúa tham gia thí nghiệm
2.4.5. Các chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
2.4.6. Chỉ tiêu về sâu, bệnh hại
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện khí hậu, thời tiết năm 2013 – 2014 tại Cao Bằng
3.2. Kết quả thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ cấy đến sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa tại tỉnh Cao Bằng vụ Mùa 2013
3.2.1. Thời gian sinh trưởng của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013
3.2.2. Đặc điểm sinh trưởng của mạ vụ Mùa 2013
3.2.3. Đặc điểm hình thái và khả năng đẻ nhánh của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013
3.2.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013
3.2.5. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013
3.3. Kết quả thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ cấy đến sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa tại tỉnh Cao Bằng vụ Xuân 2014
3.3.1. Thời gian sinh trưởng của các giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2014
3.3.2. Đặc điểm sinh trưởng mạ vụ Xuân 2014
3.3.3. Đặc điểm hình thái và khả năng đẻ nhánh của các giống lúa tham gia thí nghiệm vụ Xuân 2014
3.3.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa tham gia thí nghiệm vụ Xuân 2014
3.3.5. Khả năng chống chịu sâu, bệnh hại của các giống lúa tham gia thí nghiệm vụ Xuân 2014
3.4. Một số đặc điểm nông học của các giống lúa tham gia thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan