[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ và trồng xen đến năng suất, chất lượng giống khoai lang Nhật tím tại tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ và trồng xen đến năng suất, chất lượng giống khoai lang Nhật tím tại tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
Phần 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Phân loại, nguồn gốc và phân bố cây khoai lang
1.2. Giá trị dinh dưỡng và tầm quan trọng của cây khoai lang trong đời sống con người và chăn nuôi
1.2.1. Các thành phần dinh dưỡng
1.2.2. Chất khô và tinh bột:
1.2.3. Xơ tiêu hoá
1.2.4. Protein
1.2.5. Các Vitamin và khoáng chất
1.3. Đặc điểm sinh trƣởng phát triển của cây khoai lang
1.4. Yêu cầu ngoại cảnh của cây khoai lang
1.5. Tình hình sản xuất khoai lang trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Sản xuất khoai lang trên thế giới
1.5.2. Sản xuất khoai lang ở Việt Nam
1.5.3. Tình hình sản xuất khoai lang tại Thái Nguyên
1.6. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về bón phân hữu cơ và trồng xen ở khoai lang.
Phần 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Bố trí thí nghiệm
2.4.2. Quy trình kỹ thuật
2.4.3. Kỹ thuật trồng cây xen
2.4.4. Chỉ tiêu nghiên cứu và phƣơng pháp theo dõi 
2.5. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu
Phần 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống khoai lang Nhật tím ở vụ Đông 2013 và vụ Xuân 2014 tại Phổ Yên - Thái Nguyên
3.1.1. Ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ đến tỷ lệ sống của khoai lang Nhật Tím từ khi trồng đến bén rễ hồi xanh
3.1.2. Ảnh hưởng của các loại phân bón khác nhau đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của khoai lang
3.1.3. Kết quả nghiên cứu động thái tăng trưởng chiều dài dây khoai lang
3.1.4. Nghiên cứu khả năng phân cành của cây khoai lang Nhật tím ở các công thức thí nghiệm
3.1.5. Ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ tới khả năng nhiễm sâu bệnh hại chủ yếu của khoai lang Nhật tím trong các công thức thí nghiệm
3.1.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
3.1.7. Chất lượng khoai lang Nhật tím ở các công thức phân bón khác nhau
3.1.8. Ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ khác nhau đến hiệu quả kinh tế của khoai lang Nhật tím trồng vụ Xuân 2014.
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen đến giống khoai lang Nhật tím vụ Xuân 2014 tại Phổ Yên - Thái Nguyên
3.2.1. Ảnh hưởng của các loại cây trồng xen đến tỷ lệ sống của khoai lang Nhật Tím từ khi trồng đến bén rễ hồi xanh
3.2.3. Kết quả nghiên cứu động thái tăng trưởng chiều dài dây khoai lang
3.2.4. Nghiên cứu khả năng phân cành của cây khoai lang ở các công thức thí nghiệm
3.2.5. Khả năng nhiễm sâu bệnh hại chủ yếu của khoai lang Nhật tím trong các công thức thí nghiệm
3.2.6. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất củ của khoai lang Nhật tím trong các công thức thí nghiệm
3.2.7. Chất lượng khoai lang ở các công thức khác nhau
3.2.9. Ảnh hưởng của biện pháp trồng xen canh đến hiệu quả kinh tế trồng khoai lang
Phần 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan