[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm điều hòa sinh trưởng và phân bón qua lá đến hiệu quả sản xuất của hoa lan hồ điệp giống V3 tại Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm điều hòa sinh trưởng và phân bón qua lá đến hiệu quả sản xuất của hoa lan hồ điệp giống V3 tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
Chương 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỂ TÀI
1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT HOA LAN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
1.2.1. Tình hình sản xuất lan trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất hoa lan ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất hoa tại tỉnh Thái Nguyên
1.3. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ GIỐNG HOA LAN HỒ ĐIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
1.3.1. Các nghiên cứu về giống hoa lan Hồ Điệp trên Thế giới
1.4. NHỮNG NGHIÊN CỨU CHUNG VỀ CÂY HOA LAN HỒ ĐIỆP
1.4.1. Nguồn gốc và phân loại
1.4.2. Đặc điểm thực vật học của Hoa lan Hồ Điệp
1.4.3. Yêu cầu sinh thái của cây Hoa lan Hồ điệp
1.5. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ PHẨM ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ PHÂN BÓN QUA LÁ
1.5.1 Những nghiên cứu về chế phẩm điều hoà sinh trưởng
1.5.2. Những nghiên cứu về dinh dưỡng qua lá, sử dụng phân bón lá
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.3. Phạm vi nghiên cứu:
2.1.4. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của chế phẩm điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, phát triển của hoa Lan Hồ Điệp giống V3
3.1.1. Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng, phát triển của Hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.1.2. Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm điều hòa sinh trưởng đến các chỉ tiêu năng suất, chất lượng của Hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.1.3. Tình hình sâu bệnh hại đối với hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.1.4. Phân cấp và sơ bộ hạch toán đối với Hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.2. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của phân bón qua lá đến sinh trưởng, phát triển của giống hoa Lan Hồ Điệp giống V3
3.2.1. Đánh giá ảnh hưởng của phân bón qua lá đến sinh trưởng, phát triển của Hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của phân bón qua lá đến các chỉ tiêu năng suất, chất lượng của Hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.2.3. Tình hình sâu bệnh hại đối với hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.2.4. Phân cấp và sơ bộ hạch toán đối với Hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.3 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu sử dụng phối hợp chế phẩm điều hòa sinh trưởng và phân bón qua lá đối với hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.3.1 Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm điều hòa sinh trưởng và phân bón qua lá đến các chỉ tiêu năng suất và chất lượng của hoa lan Hồ Điệp giống V3
3.3.2 Phân cấp và sơ bộ hạch toán kinh tế
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan