[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đóng góp của đề tài
5. Kết cấu của luận án
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM
1.1.1. Khái niệm tín dụng
1.1.2. Đặc điểm của tín dụng NHTM
1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.1.4. Các hình thức tín dụng cơ bản của NHTM
1.2. Hiệu quả tín dụng Ngân hàng thương mại
1.2.1. Quan niệm về hiệu quả tín dụng của ngân hàng
1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả tín dụng ngân hàng
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng
1.3.1. Nhân tố chủ quan thuộc về ngân hàng
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.4. Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả tín dụng tại một số NHTM trên thế giới
1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước
1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm cho Vietinbank
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THưƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LƯU XÁ
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu, số liệu, thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Các chỉ tiêu phân tích
2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh về tốc độ tăng trưởng và mức sinh lời
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn vốn
Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ
3.1. Khái quát về hoạt động của Vietinbank Lưu Xá
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Khái quát về Vietinbank Lưu Xá
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank Lưu Xá
3.2. Thực trạng hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2011 - 2013
3.2.1. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá
3.2.2. Đánh giá hiệu quả tín dụng của Vietinbank Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013
3.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ
4.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả tín dụng của VIETINBANK - Chi nhánh Lưu Xá
4.1.1.Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công thươngViệt Nam
4.1.2. Định hướng phát triển của Vietinbank Lưu Xá
4.1.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá
4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá
4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực nội sinh của Vietinbank Lưu Xá
4.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến khách hàng
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan quản lý
4.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nƣớc và các cơ quan chức năng
4.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan