[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH
1.1. Một số khái niệm cơ bản về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
1.1.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh
1.1.2. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
1.1.3. Vai trò của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
1.1.4. Đặc điểm, phương pháp xây dựng PCI
1.1.5. Các yếu tố cấu thành nên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
1.2. Kinh nghiệm một số tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chỉ số PCI của thành phố Đà Nẵng
1.2.2. Kinh nghiệm nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Lào Cai
1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Thái Nguyên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Các tiêu chí nghiên cứu của năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện địa lý, tự nhiên
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. PCI Thái Nguyên trong tương quan cả nước và khu vực
3.2.2. Kết quả PCI của Thái Nguyên giai đoạn 2009-2013
3.3. Phân tích thực trạng các chỉ số ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Chi phí gia nhập thị trường
3.3.2. Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất
3.3.3. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
3.3.4. Chi phí thời gian để thực hiện các quy định Nhà nước
3.3.5. Chi phí không chính thức
3.3.6. Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh
3.3.7. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
3.3.8. Đào tạo lao động
3.3.9. Thiết chế pháp lý
3.3.10. Cạnh tranh bình đẳng
3.4. Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của PCI Thái Nguyên
3.4.1. Thành tích đạt được của PCI Thái Nguyên
3.4.2. Những hạn chế về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Nguyên và nguyên nhân
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Bối cảnh, quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Bối cảnh quốc tế
4.1.2. Bối cảnh trong nước
4.1.3. Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
4.2. Giải pháp nâng cao năng lực của tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Gỡ bỏ rào cản gia nhập thị trường cho doanh nghiệp
4.2.2. Tăng khả năng tiếp cận đất đai dễ dàng hơn và bảo đảm sự ổn định trong quá trình sử dụng đất
4.2.3. Tiếp tục tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin
4.2.4. Rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp để thực hiện các quy định của Nhà nước
4.2.5. Giảm chi phí không chính thức
4.2.6. Phát huy tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh
4.2.7. Tăng cường chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
4.2.8. Nâng cao chất lượng đào tạo lao động
4.2.9. Tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong việc sử dụng các thiết chế pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
4.2.10. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp
4.3. Một số kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên
4.3.1. Tiếp tục thực thi các chính sách đổi mới
4.3.2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trong việc hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh
4.3.3. Thực hiện nghiên cứu, khảo sát đồng thời xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá hậu kiểm đề xuất cải thiện môi trường đầu tư
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan